Outokummun kaupunkiElinvoima ja työllisyysYhdistykset ja järjestöt
Valotapahtuma Outokummussa vuonna 2022.

Yhdistykset ja järjestöt

OkuJane — outokumpulaiset yhdistykset ja järjestöt yhdessä

Oku­Ja­ne on outo­kum­pu­lais­ten yhdis­tys- ja jär­jes­tö­toi­mi­joi­den yhtei­nen, oma orga­ni­saa­tio, joka on perus­tet­tu vuon­na 2017. Oku­Ja­nen toi­min­nan tar­koi­tuk­se­na on jär­jes­tö­jen ja yhdis­tys­ten kes­ki­näis­ten sekä kol­man­nen sek­to­rin ja kau­pun­gin väli­sen yhteis­toi­min­nan ja kump­pa­nuuk­sien kehit­tä­mi­nen kau­pun­ki­lais­ten hyvin­voin­nin ja paik­ka­kun­nan elin­voi­mai­suu­den edis­tä­mi­sek­si.

OkuJanen jäsenet 

  • Hel­ka Rati­lai­nen (Outo­kum­mun Sydä­nyh­dis­tys ry)
  • Lau­ri Räsä­nen (Outo­kum­mun Luon­no­nys­tä­vät ry)
  • Lii­sa Hil­tu­nen (Kylien edus­ta­ja / Rik­ka­veen kyläyh­dis­tys)
  • Erk­ki Bus­ka (Outo­kum­mun Oma­ko­tiyh­dis­tys ry)
  • Satu Mus­to­nen (MLL:n Outo­kum­mun yhdis­tys)
  • Meryem Aslan
  • Mau­no Kok­ko­nen (SPR:n Outo­kum­mun osas­to)
  • Kai­sa Val­lius (Outo­kum­mun Mat­kai­li­jayh­dis­tys ry)