Asiakas seisoo pöydän ääressä, pöydällä avoin läppäri.

Kuntalisä

Työllistämisen kuntalisä

Outo­kum­mun kau­pun­ki myön­tää työl­lis­tä­mi­sen kun­ta­li­sää  palk­kio­na työt­tö­män outo­kum­pu­lai­sen työl­lis­tä­mi­ses­tä. Työ­nan­ta­ji­na voi­vat toi­mia yri­tyk­set, yhdis­tyk­set, seu­ra­kun­nat ja yksi­tyis­hen­ki­löt.

Kun­ta­li­sää myön­ne­tään varat­tu­jen mää­rä­ra­ho­jen puit­teis­sa hake­mus­ten saa­pu­mis­jär­jes­tyk­sen perus­teel­la.

HUOM!

Kun­ta­li­sä­ha­ke­muk­sia ei käsi­tel­lä, eikä pää­tök­siä teh­dä loma-aika­na 26.6. – 31.7.

Hake­muk­sia voi kui­ten­kin toi­mit­taa työl­li­syys­pal­ve­lui­den toi­mis­toon tai säh­kö­pos­tit­se: [email protected] myös ko. aika­na.

Hake­muk­set käsi­tel­lään saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä 1.8. alkaen.

Voit lada­ta työl­lis­tä­mi­sen kun­ta­li­sän hake­muk­sen täs­tä.

Kenel­le

 • Yri­tyk­sil­le
 • Jär­jes­töil­le ja sää­tiöil­le
 • Kau­pun­gin omil­le ja eri yhteis­toi­min­ta-aluei­den yksi­köil­le
 • Yksi­tyi­sil­le työ­nan­ta­jil­le

Kri­tee­rit

 • Outo­kum­pu­lai­nen työ­tön

Kun­ta­li­sän mää­rä

 • Enin­tään 350 €/kk

Kun­ta­li­sän kes­to

 • enin­tään työl­lis­tet­tä­vän hen­ki­lön työs­sä­oloeh­don täyt­ty­mi­seen saak­ka (max. 35 vko).

Työ­ai­ka

 • Vähin­tään 18 h/vko, työn kes­to vähin­tään 4 viik­koa

Muut ehdot

 • Ei edel­ly­te­tä palk­ka­tuen myön­tä­mis­tä
 • Kun­ta­li­sää ei voi­da myön­tää, jos työ­nan­ta­ja saa työl­lis­tä­mi­seen 100 % palk­ka­tuen
 • Mää­rä­ra­ha­si­don­nai­nen

Edel­ly­täm­me, että työ­nan­ta­ja sel­vit­tää kun­ta­li­sä­mah­dol­li­suu­den ennen hake­muk­sen lähet­tä­mis­tä työl­li­syys­pal­ve­lui­hin.