Outokummun kaupunkiHyvinvointi ja terveysTerveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Kolme henkilöä kävellee käytävässä.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­nen on kun­tien perus­teh­tä­vä. Ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä sää­de­tään ter­vey­den­huol­to­lais­sa ja kun­ta­lais­sa.

Outo­kum­mun kon­ser­ni­stra­te­gian mukai­ses­ti kun­ta­lais­ten hyvin­voin­nin edis­tä­mi­nen on kau­pun­gin jokai­sen työn­te­ki­jän ydin­teh­tä­vä.

Outo­kum­mus­sa hyvin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä vas­taa­va­na hyvin­voin­ti­ryh­mä­nä toi­mii kau­pun­gin­joh­ta­jan joh­to­ryh­mä.

Outo­kum­mun kau­pun­gin luot­ta­mus­hen­ki­lö­toi­mie­li­mis­tä eri­tyi­ses­ti kau­pun­gin­hal­li­tus, hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­ta sekä osal­li­suus- ja yhtei­sö­toi­mi­kun­ta käsit­te­le­vät hyvin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­seen sekä niin sanot­tuun hyte-sote-yhdys­pin­taan (hyvin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­nen sekä sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut) liit­ty­viä asioi­ta. Outo­kum­mun kau­pun­ki on ollut vuo­des­ta 2015 alkaen Savu­ton kun­ta sekä kevääs­tä 2019 alkaen muka­na val­ta­kun­nal­li­ses­sa Ter­ve Kun­ta ‑ver­kos­tos­sa ensim­mäi­se­nä poh­jois­kar­ja­lai­se­na kun­ta­na.