Outokummun kaupungintalo, kesäkuva.

Kaupunkikonserni

Outo­kum­mun kau­pun­ki tytä­ryh­tei­söi­neen muo­dos­taa Outo­kum­mun kau­pun­ki­kon­ser­nin.


Outokummun kaupungin tytäryhtiöt


Outo­kum­mun kau­pun­gin omis­ta­ja­po­li­tii­kan peri­aat­teet, lin­jauk­set sekä toi­min­nan ja talou­den tavoit­teet hyväk­syy kau­pun­gin­val­tuus­to.

Koko kon­ser­nin toi­min­nan ja talou­den ohjauk­ses­ta vas­taa kau­pun­gin­hal­li­tus ja kau­pun­ki­kon­ser­nin ope­ra­tii­vi­ses­ta joh­ta­mi­ses­ta vas­taa kau­pun­gin­joh­ta­ja.

Kon­ser­nin joh­to­ryh­mä koor­di­noi ajan­koh­tai­sia kon­ser­niin liit­ty­viä asioi­ta. Kon­ser­nin joh­to­ryh­mään kuu­lu­vat kau­pun­gin­joh­ta­ja (pj.), kehi­tys­joh­ta­ja (siht.), kau­pun­gin tytä­ryh­tiöi­den toi­mi­tus­joh­ta­jat sekä Busi­ness Joen­suun yri­tys­asian­tun­ti­ja.