Outokummun kaupunkiKaupunki ja hallintoTietosuoja ja tiedonhallintaAsiakirjajulkisuus ja tietopyynnöt
Kuvitusbanneri, jossa oransseja mosaiikkikuvia.

Asiakirjajulkisuus ja tietopyynnöt

Asiakirjajulkisuuskuvaus ja tiedonhallinta

Tie­don­hal­lin­nal­la tar­koi­te­taan viran­omai­sen teh­tä­vien hoi­dos­sa tai sen muus­sa toi­min­nas­sa syn­ty­viin tar­pei­siin perus­tu­via toi­mia ja tie­to­tur­val­li­suus­toi­men­pi­tei­tä tie­toai­neis­to­jen, nii­den käsit­te­ly­vai­hei­den ja tie­toai­neis­toi­hin sisäl­ty­vien tie­to­jen hal­lin­noi­mi­sek­si riip­pu­mat­ta tie­toai­neis­to­jen tal­len­ta­mis­ta­vas­ta ja muis­ta käsit­te­ly­ta­vois­ta.

Outo­kum­mun kau­pun­ki yllä­pi­tää jul­ki­sen hal­lin­non jul­ki­suus­pe­ri­aat­teen toteut­ta­mis­ta var­ten kuvaus­ta hal­lin­noi­mis­taan tie­to­va­ran­nois­ta ja asia­re­kis­te­ris­tä jul­ki­sen hal­lin­non tie­don­hal­lin­nas­ta anne­tun lain (tie­don­hal­lin­ta­la­ki, 906/2019) mukai­ses­ti.

Asia­kir­ja­jul­ki­suus­ku­vauk­sen avul­la kun­ta­lai­set ja muut asian­osai­set voi­vat koh­dis­taa parem­min tie­to­pyyn­tön­sä. Kuvaus­ta yllä­pi­de­tään ja päi­vi­te­tään sään­nöl­li­ses­ti, jot­ta sen sisäl­tä­mät tie­dot pysyi­si­vät ajan tasal­la.

Asia­kir­ja­jul­ki­suus­ku­vaus