Outokummun kaupunkiKulttuuri ja vapaa-aikaAvustukset ja hakemukset
Outokummun logomagneetteja räsymaton päällä kuvattuna.

Avustukset ja hakemukset

Liikunta

Kesä­kau­den 5/2024–8/2024 haku on päät­ty­nyt. Vapai­ta vuo­ro­ja sekä yksit­täi­siä, että jat­ku­via varauk­sia lii­kun­ta­ti­loi­hin voit kui­ten­kin hakea jat­ku­vas­ti.

Yksit­täi­siä vuo­ro­ja voit vara­ta soit­ta­mal­la, mut­ta pidem­piai­kai­siin vuo­roi­hin tar­vit­sem­me kir­jal­li­sen hake­muk­sen. Uusil­ta haki­joil­ta käyt­tö­vuo­ro­ha­ke­muk­seen on lii­tet­tä­vä y‑tunnus, mikä­li sel­lai­nen on. Yksi­tyis­hen­ki­löil­tä tar­vi­taan hen­ki­lö­tun­nus.

Voit myös lähet­tää vapaa­muo­toi­sen säh­kö­pos­ti­ha­ke­muk­sen, jos­sa kaik­ki käyt­tö­vuo­ro­ha­ke­muk­ses­sa vaa­dit­ta­vat asiat ovat löy­det­tä­vis­sä.

Hakemukset ja lomakkeet

Hyvinvointi

HYVINVOINTILAUTAKUNNAN AVUSTUKSET JA KUMPPANUUDET

  1. Kump­pa­nuus­so­pi­mus hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den kans­sa, jat­ku­va haku
  2. Toi­min­ta-avus­tus, hakuai­ka 1.–31.1.
  3. Koh­dea­vus­tus, hakuai­ka 1.–31.1.
  4. Kou­lu­tusa­vus­tus, jat­ku­va haku, avus­tuk­set myön­ne­tään jou­lu­kuus­sa
  5. Ohjausa­vus­tus, jat­ku­va haku, ajal­ta 1.11.–31.10. haku 15.11. men­nes­sä

Haku­lo­mak­kee­seen pää­set täs­tä

VUOKRA-AVUSTUS

Vuo­kra-avus­tus­ta voi­vat saa­da outo­kum­pu­lai­set ryh­mät, jär­jes­töt ja yhtei­söt sekä yksi­tyi­set hen­ki­löt hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den hal­lin­noi­mien kiin­teis­tö­jen vuo­kriin hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nan päät­tä­mil­lä perus­teil­la. Avus­tus on pää­sään­töi­ses­ti 75 % kiin­teis­tön vuo­kras­ta. Vapai­ta urhei­lu­ta­lon varas­to­ti­lo­ja voi tie­dus­tel­la lii­kun­ta­sih­tee­ril­tä ja har­ras­te­ti­lo­ja hyvin­voin­ti­joh­ta­jal­ta.

NUORISOPALKINTO

Nuo­ri­so­pal­kin­to myön­ne­tään vuo­sit­tain outo­kum­pu­lai­sel­le yhtei­söl­le, yhdis­tyk­sel­le, ryh­mäl­le tai yksi­tyi­sel­le hen­ki­löl­le mer­kit­tä­väs­tä nuo­ri­so­toi­min­nas­ta. Kun­ta­lai­set voi­vat teh­dä kir­jal­li­sia esi­tyk­siä pal­kin­to­jen saa­jis­ta hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nal­le mar­ras­kuun lop­puun men­nes­sä.

KULTTUURIPALKINTO

Kult­tuu­ri­pal­kin­to myön­ne­tään vuo­sit­tain outo­kum­pu­lai­sel­le yhtei­söl­le, yhdis­tyk­sel­le, ryh­mäl­le tai yksi­tyi­sel­le hen­ki­löl­le mer­kit­tä­väs­tä kult­tuu­ri­toi­min­nas­ta. Kun­ta­lai­set voi­vat teh­dä kir­jal­li­sia esi­tyk­siä pal­kin­to­jen saa­jis­ta hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nal­le mar­ras­kuun lop­puun men­nes­sä.

VUODEN OUTOKUMPULAINEN LIIKUTTAJA

Vuo­den outo­kum­pu­lai­nen lii­kut­ta­ja ‑tun­nus­tus myön­ne­tään outo­kum­pu­lai­sel­le yhtei­söl­le tai yksi­tyi­sel­le hen­ki­löl­le, joka omal­la toi­min­nal­laan tai esi­mer­kil­lään on saa­nut muut liik­ku­maan. Vuo­den outo­kum­pu­lai­nen lii­kut­ta­ja pal­ki­taan vuo­sit­tain Poh­jois-Kar­ja­lan Lii­kun­nan hank­ki­mal­la pal­kin­nol­la. Myön­tä­mi­ses­sä pal­kin­to­raa­ti kiin­nit­tää huo­mio­ta ennen kaik­kea kulu­van vuo­den toi­min­taan.

LIIKUNTASTIPENDI

Lii­kun­ta­toi­men sti­pen­dil­lä voi­daan pal­ki­ta val­ta­kun­nal­li­ses­ti menes­ty­nyt outo­kum­pu­lai­nen tai outo­kum­pu­lais­ta urhei­luseu­raa edus­ta­va urhei­li­ja, val­men­ta­ja tai toi­mi­hen­ki­lö. Urhei­luseu­rat voi­vat esit­tää sti­pen­din saa­jia mar­ras­kuun lop­puun men­nes­sä. Sti­pen­di on tar­koi­tet­tu val­men­nuk­ses­ta aiheu­tu­nei­den kulu­jen kor­vaa­mi­seen, mm. valmennusleiri‑, lihas­huol­to, urhei­lu­vä­li­ne- ja tar­vi­ke­mak­sui­hin.

Me autamme!