Outokummun kaupunkiHyvinvointi ja terveysIkäihmisten palvelut
Ikäihminen kuntosalilla.

Ikäihmisten palvelut

Siun soten digitaaliset palvelut – apua paikasta riippumatta

Saat ter­vey­tee­si, hyvin­voin­tii­si ja arjen huo­lii­si liit­ty­vää hoi­toa ja ohjaus­ta koke­neil­ta ammat­ti­lai­sil­tam­me. Digi­taa­li­set pal­ve­lum­me on hyvä vaih­toeh­to, kun haluat asioi­da ilman puhe­lin­soit­toa pai­kas­ta­si riip­pu­mat­ta.

Seniorineuvonta Ankkuri

Siun Soten Senio­ri­neu­von­ta Ank­ku­ris­ta saat tie­toa ikäih­mis­ten koto­na asu­mis­ta tuke­vis­ta pal­ve­luis­ta, eri­lai­sis­ta asu­mi­sen vaih­toeh­dois­ta, sosi­aa­lie­tuuk­sis­ta sekä kul­je­tus­pal­ve­luis­ta. Voit teh­dä myös ilmoi­tuk­sen iäk­kään hen­ki­lön pal­ve­lu­tar­pees­ta. Ank­ku­riin voi­vat olla yhtey­des­sä ikäih­mi­set, hei­dän lähei­sen­sä sekä sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lai­set.

Puh. 013 330 2890
Soit­toa­jat arki­sin klo 9–15.
Voit jät­tää takai­sin­soit­to­pyyn­nön, jos nume­ro on varat­tu.

Siun sote logo.

Ikään­ty­nei­den pal­ve­lut

Autam­me sinua huo­leh­ti­maan hyvin­voin­nis­ta­si, yllä­pi­tä­mään ja edis­tä­mään toi­min­ta­ky­kyä­si ja ter­veyt­tä­si omien voi­ma­va­ro­je­si mukaan. Sinun on mah­dol­lis­ta saa­da tuki­pal­ve­lu­ja, koti­hoi­toa, omais­hoi­don­tu­kea ja kun­tou­tus­ta

Kuvituskuva Arjen apuri.

Arjen apuri palvelee ikäihmisiä Outokummussa

Tar­vit­set­ko itse tai tar­vit­see­ko lähei­se­si saat­ta­ja-apua, ulkoi­luseu­raa, jut­tu­ka­ve­ria tai apua pie­niin pihan ja kodin aska­rei­siin? Arjen Apu­rit voi­vat aut­taa!