Valtuustosali ja puheenjohtajan nuija.

Kaupunginhallitus

Kau­pun­gin­hal­li­tus vas­taa muun muas­sa kau­pun­gin talou­des­ta, hal­lin­nos­ta, elin­kei­no­po­li­tii­kas­ta, kil­pai­lu­ky­vyn ja mat­kai­lun kehit­tä­mi­ses­tä.

Outo­kum­mun kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa on yhdek­sän jäsen­tä ja hei­dän vara­jä­se­nen­sä.

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen var­si­nai­set kokouk­set pide­tään kau­pun­gin­ta­lol­la, val­tuus­to­sa­lis­sa Hovi­lan­ka­tu 2, pää­sään­töi­ses­ti joka kuu­kau­den 1. ja 3. maa­nan­tai alkaen klo 17.00 (yleen­sä hei­nä­kuus­sa ei ole kokouk­sia). Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pöy­tä­kir­ja pide­tään ylei­ses­ti näh­tä­vä­nä kokous­ta seu­raa­va­na kes­ki­viik­ko­na ylei­ses­sä tie­to­ver­kos­sa.

Asiat esit­te­lee kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Lin­tu­mä­ki, puh. 050 382 7769  ja sih­tee­ri­nä toi­mii hal­lin­to- ja talous­joh­ta­ja.