Maaston mittausta.

Mittaus

Mittausosasto

Mit­taus­osas­to huo­leh­tii muun muas­sa raken­nus­paik­ko­jen maas­toon mer­kin­nät ja kor­keus­ta­sot, sijain­ti­kat­sel­muk­set sekä kun­nal­lis­tek­nii­kan raken­ta­mi­seen ja kiin­teis­tön­muo­dos­tuk­seen liit­ty­vis­tä mit­tauk­sis­ta.

Mit­taus­pal­ve­lu­jen avul­la huo­leh­di­taan sii­tä, että kau­pun­gin alu­eel­la suun­nit­te­lu ja raken­ta­mi­nen perus­tu­vat oike­aan sijain­ti­tie­toon.

Rakennusvalvontaan liittyvät mittaukset

Mit­taus­osas­to huo­leh­tii raken­nus­lu­piin liit­ty­vis­tä sijain­nin­mää­ri­tyk­sis­tä. Raken­nus­paik­ka on mer­kit­tä­vä puu­paa­luin tai lin­ja­lan­goin ennen raken­ta­mi­sen aloit­ta­mis­ta. Samal­la mer­ki­tään myös kor­keus­ta­so.

Kun sok­ke­li on valet­tu, teh­dään sijain­ti­kat­sel­mus. Sii­nä tar­kis­te­taan, onko raken­nuk­sen sijain­ti raken­nus­lu­van mukai­nen.

Muut tehtävät

  • taso- ja kor­keus­run­ko­ver­kos­to­jen yllä­pi­to
  • kan­ta­kart­to­jen ja joh­to­kart­to­jen ajan­ta­sal­la­pi­to
  • eri­lai­set kar­toi­tuk­set ja vaa­ituk­set
  • suun­ni­tel­ma­mit­tauk­set
  • maa­pe­rä­tut­ki­muk­set
  • kiin­to­pis­te­tie­dot
  • maas­toon mer­kin­nät
  • kiin­teis­tön­muo­dos­tuk­sen pyy­ki­tyk­set

Käyntiosoite:

Kau­pun­gin­ta­lo
Hovi­lan­ka­tu 2
83500 Outo­kum­pu
kar­toit­ta­ja; Työ­mie­hen­ka­tu 14

Säh­kö­pos­ti:
tekninenvirasto(at)
outokummunkaupunki.fi