Henkilöllä on kädessä kahvikuppi ja ipad.

Rakentamisen luvat ja lomakkeet

Pää­osan raken­ta­mi­seen liit­ty­vis­tä luvis­ta myön­tää raken­nus­val­von­ta. Outo­kum­mus­sa on käy­tös­sä säh­köi­nen asioin­ti­pal­ve­lu Lupapiste.fi, jon­ka kaut­ta voit hakea raken­ta­mi­seen liit­ty­viä lupia. Lupa­pis­teen kaut­ta voit myös kysyä neu­vo­ja raken­nus­hank­keen ennak­ko­val­mis­te­luun.

Hakemuksen tekeminen Lupapisteessä

Rekis­te­röi­dy pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mobii­li­var­men­teel­la. Jos käy­tät pal­ve­lua ensim­mäi­sen ker­ran, sinun tulee rekis­te­röi­tyä pal­ve­lun käyt­tä­jäk­si. Rekis­te­röi­ty­mi­sen jäl­keen pys­tyt kir­jau­tu­maan sisään pal­ve­luun säh­kö­pos­tio­soit­teel­la­si ja valit­se­mal­la­si sala­sa­nal­la.

Valit­se kar­tal­ta hank­kee­si sijain­ti. Mää­ri­tä hank­keen sijain­ti kir­joit­ta­mal­la osoi­te sil­le varat­tuun kent­tään ja klik­kaa ”Hae”. Tar­kis­ta, että kiin­teis­tö­tun­nus, osoi­te- ja kun­ta­tie­dot ovat oikein. Voit kor­ja­ta sijain­tia klik­kaa­mal­la kar­tal­ta oike­aa kiin­teis­töä. Jos kiin­teis­tö­tun­nus on oikein, mut­ta osoi­te­nu­me­ro vää­rin, voit päi­vit­tää osoit­teen kir­joit­ta­mal­la sen sil­le varat­tuun kent­tään.

Valit­se toi­men­pi­de. Pal­ve­lu ohjaa sinut valit­se­maan oikeat toi­men­pi­teet hake­muk­sel­le­si. Teke­mie­si valin­to­jen poh­jal­ta hank­keel­le­si muo­dos­tuu säh­köi­nen työ­ti­la, jos­sa voit täy­den­tää hank­keen tie­to­ja yhdes­sä eri osa­puol­ten kans­sa. Kut­su pää­suun­nit­te­li­ja ja muut osa­puo­let mukaan hank­keel­le ”Osa­puo­let” ‑väli­leh­del­tä. Voit jakaa pää­syn hake­mus­si­vul­le­si kai­kil­le hank­kees­sa muka­na ole­vil­le tahoil­le. Hank­keen tie­to­jen ja asia­kir­jo­jen tal­len­ta­mi­nen kan­nat­taa antaa pää­suun­nit­te­li­jan teh­tä­väk­si.

Jätä hake­mus eteen­päin viran­omai­sel­le ”Hake­muk­sen jät­tä­mi­nen” ‑väli­leh­del­tä klik­kaa­mal­la ”Jätä hake­mus”. Hake­muk­sel­le vaa­dit­ta­vat liit­teet ja sel­vi­tyk­set vaih­te­le­vat hank­keen mukaan, voit jät­tää hake­muk­sen vireil­le, vaik­ka et oli­si täyt­tä­nyt kaik­kia tie­to­ja. Viran­omai­nen ei näe luon­nos-tilas­sa ole­van hank­keen tie­to­ja.

Jos sinul­la ei ole mah­dol­li­suut­ta teh­dä hake­mus­ta säh­köi­ses­ti voit tulos­taa sivun alao­sas­ta lomak­keen.
Toi­mi­ta hake­mus liit­tei­neen yhte­nä kap­pa­lee­na ilman seläk­kei­tä ja nidon­taa. Hake­mus liit­tei­neen skan­na­taan raken­nus­val­von­nas­sa säh­köi­seen jär­jes­tel­mään.

Käyntiosoite:

Hovi­lan­ka­tu 2, 2.krs
83500 Outo­kum­pu

Pos­tio­soi­te:
PL 47, 83501 Outo­kum­pu

Rakennusvalvonta

Toi­mis­toai­ka ke klo 9.30–12.00

Mittaus- ja kaavoitus