Kuvituskuvassa pieni osa Outokummun yleiskaavasta.

Kaavoitus

Kun­nan teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia alu­een­sa maan­käy­tön suun­nit­te­lus­ta ja raken­ta­mi­sen ohjauk­ses­ta. Maan­käy­tön suun­nit­te­lua ohja­taan yleis­piir­tei­ses­ti yleis­kaa­val­la ja tar­kem­min ase­ma­kaa­val­la.

Yleiskaavoitus

Yleis­kaa­van tar­koi­tuk­se­na on kun­nan tai sen osan yhdys­kun­ta­ra­ken­teen ja maan­käy­tön yleis­piir­tei­nen ohjaa­mi­nen sekä toi­min­to­jen yhteen sovit­ta­mi­nen. Yleis­kaa­va voi­daan laa­tia joko koko kun­nan alu­eel­le tai osa-alueit­tain. Yleis­kaa­va on ohjee­na ase­ma­kaa­vo­ja ja ase­ma­kaa­va­muu­tok­sia laa­dit­taes­sa.

Outo­kum­mus­sa lähes kaik­ki mer­kit­tä­vät ran­ta-alu­eet ovat oikeus­vai­kut­teis­ten yleis­kaa­vo­jen pii­ris­sä. Vuon­na 2010 voi­maan tul­lut yhteen­sä vii­den kun­nan aluet­ta kos­ke­va Joen­suun seu­dun yhtei­nen yleis­kaa­va 2020 ohjaa maan­käy­tön suun­nit­te­lua myös Outo­kum­mus­sa kes­kus­tan-alu­een ulko­puo­lel­la. Outo­kum­mun kes­kus­ta-alu­een osay­leis­kaa­va hyväk­syt­tiin vuon­na 2015 ja se sai lain­voi­man 2016. Kes­kus­ta-alu­een ase­ma­kaa­vat uudis­te­taan sen poh­jal­ta lähi­vuo­si­na.

Joensuun seudun yleiskaava 2040 käynnistyy

Täl­lä yleis­kaa­val­la kor­va­taan voi­mas­sa ole­va Joen­suun seu­dun yleis­kaa­va 2020. Kaa­va laa­di­taan vii­den kun­nan – Joen­suun, Kon­tio­lah­den, Lipe­rin, Outo­kum­mun ja Pol­vi­jär­ven-alu­eel­le. Yleis­kaa­vas­sa esi­te­tään suun­nit­te­lua­lu­een tavoit­teel­li­nen yhdys­kun­ta­ra­ken­ne vuo­teen 2040 men­nes­sä.

Osal­lis­tu­mis- ja arvioin­ti­suun­ni­tel­ma on näh­tä­vä­nä 25.01.–04.03.2024 kaa­va­hank­keen verk­ko­si­vul­la: https://www.joensuu.fi/joensuun-seudun-yleiskaava-2040

Asemakaavoitus

Ase­ma­kaa­val­la ohja­taan kau­pun­kia­lu­een raken­ta­mis­ta ja muu­ta maan­käy­tön jär­jes­tä­mis­tä. Kun­nan tulee huo­leh­tia tar­peel­lis­ten ase­ma­kaa­vo­jen laa­ti­mi­ses­ta sekä nii­den ajan­ta­sal­la pitä­mi­ses­tä.

Kaavojen käsittelyvaiheet

Aloi­tus­vai­he

 • aloi­te kaa­van laa­ti­mi­ses­ta / kun­ta tai maa­no­mis­ta­ja
 • pää­tös kaa­van laa­ti­mi­ses­ta / kau­pun­ki­ra­ken­ne­lau­ta­kun­ta
 • osal­lis­tu­mis- ja arvioin­ti­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­nen (OAS)
 • ilmoi­tus kaa­voi­tuk­sen vireil­le­tu­los­ta
 • osal­lis­ten mie­li­pi­teet ja viran­omais­ten lausun­not suun­ni­tel­mis­ta

Val­mis­te­lu­vai­he

 • kaa­van val­mis­te­lu (perus­sel­vi­tyk­set, tavoit­teet, vai­ku­tuk­set)
 • kaa­va­luon­nok­sen näh­tä­vil­le aset­ta­mi­nen / kau­pun­ki­ra­ken­ne­lau­ta­kun­ta
 • osal­lis­ten mie­li­pi­teet ja viran­omais­ten lausun­not luon­nok­ses­ta

Ehdo­tus­vai­he

 • luon­nok­ses­ta saa­dun palaut­teen käsit­te­ly
 • kaa­vaeh­do­tuk­sen näh­tä­vil­le aset­ta­mi­nen (30 pv) / kau­pun­ki­ra­ken­ne­lau­ta­kun­ta
 • osal­lis­ten muis­tu­tuk­set ja viran­omais­ten lausun­not ehdo­tuk­ses­ta

Hyväk­sy­mi­nen

 • pää­tös kaa­van hyväk­sy­mi­ses­tä / kau­pun­gin­val­tuus­to
 • muu­tok­sen­ha­ku (30 pv) / Itä-Suo­men hal­lin­to-oikeus
 • kuu­lu­tus kaa­van voi­maan­tu­los­ta

Laadinnassa olevat kaavat

Asemakaavat

Voimassa olevat kaavat

Kaavoituskatsaus

Kaa­voi­tus­kat­saus ajan­koh­tai­sis­ta kaa­va­hank­keis­ta jul­kais­taan vuo­sit­tain lop­pu­vuo­des­ta.

Käyntiosoite:

Kau­pun­gin­ta­lo
Hovi­lan­ka­tu 2
83500 Outo­kum­pu
kar­toit­ta­ja; Työ­mie­hen­ka­tu 14

Säh­kö­pos­ti:
[email protected]