Outokummun kaupunkiKasvatus ja koulutusLapsiystävällinen kunta

Lapsiystävällinen kunta

Outokummun kaupunki on mukana UNICEFin Lapsiystävällinen Kunta ‑mallissa

Outo­kum­mun kau­pun­ki on läh­te­nyt yhdes­sä UNICEF:in kans­sa kehit­tä­mään Outo­kum­mun kau­pun­gin lap­siys­tä­väl­li­syyt­tä. Tavoit­tee­na on huo­mioi­da entis­tä parem­min las­ten etu ja oikeu­det sekä tuo­da las­ten mie­li­pi­teet mukaan kaik­keen kau­pun­gin toi­min­taan ja kehit­tä­mi­seen.

Toi­min­ta käyn­nis­tyi UNICEF:in jär­jes­tä­mäl­lä LYK-ryh­män kou­lu­tuk­sel­la. Meneil­lään on nyky­ti­lan kar­toi­tus, jos­sa kau­pun­gin ja sidos­ryh­mien toi­min­nan lap­siys­tä­väl­li­syyt­tä arvioi­daan ja siten löy­de­tään tär­keim­mät kehit­tä­mis­koh­teet. Kehit­tä­mis­koh­tei­den valit­se­mi­sen ja nii­den kehit­tä­mi­sen jäl­keen kau­pun­ki voi hakea UNICEF:ilta var­si­nais­ta lap­siys­tä­väl­li­sen kun­nan tun­nus­tus­ta.

Lisätietoja