Henkilön kädessä on puhelin.

Omaolo oirearvio

Oirear­viot anta­vat sinul­le oirei­sii­si sopi­van ja lää­ke­tie­teel­li­seen tut­ki­mus­tie­toon perus­tu­van arvion hoi­don tar­pees­ta­si. Oirear­vio yhdis­tää sinut tar­vit­taes­sa oman alu­ee­si ammat­ti­lai­seen ja ajan­va­rauk­seen.

Yhden arvion täyt­tä­mi­nen vie noin 2–4 minuut­tia.

Omao­lo-pal­ve­lus­sa voit teh­dä oirear­vion
ala­sel­kä­ki­vus­ta tai ‑vam­mas­ta, virt­sa­tie­tu­leh­duk­ses­ta, hengitystietulehduksesta/flunssasta, pol­ven oirees­ta tai vam­mas­ta, olka­pään kivus­ta, jäyk­kyy­des­tä tai vam­mas­ta, kurk­ku­ki­vus­ta tai nie­luoi­rees­ta, kor­van kivus­ta tai luk­koi­suu­des­ta, yskäs­tä, näräs­tyk­ses­tä, pään­sä­rys­tä, sil­mä­tu­leh­duk­ses­ta, perä­au­kon seu­dun oirees­ta, ripu­lis­ta ja sek­si­tau­dis­ta.

Huom! Omao­lo ei ole tar­koi­tet­tu hätä­ti­lan­tei­siin, kuten äkil­li­nen ja kova rin­ta­ki­pu tai hen­gi­tys­vai­keus, tajut­to­muus, kou­ris­te­lu, suu­ri veren­vuo­to ja vaka­vat vam­mat.

Hätä­ti­lan­tees­sa soi­ta 112.