Opiskelijoille

Outo­kum­mus­sa on vire­ää ja innos­ta­vaa kult­tuu­rie­lä­mää opis­ke­li­joil­le ja myös vah­va teol­li­suus­yri­tys­ten kes­kit­ty­mä työ­mah­dol­li­suuk­si­neen.

Missä on Outokummun lukio?

Mitä liikuntaa voisin harrastaa?

Tar­jol­la on pal­jon vaih­toeh­to­ja.

Onko sinulla ideoita?

Tiedonjano vaivaa?

Haluaisin mukaan yhdistystoimintaan..

Outokummussa tapahtuu aina — tule mukaan!

Outokummun lukion sisäänkäynti.

Outokummun lukio

Outo­kum­mun lukios­sa voit opis­kel­la unii­kis­sa kai­vos­mil­jöös­sä!

Riverian Lammenkadun koulukampus ulkokuva.

Riveria ammatillinen koulutus

Outo­kum­mus­sa on yli 500 toi­sen asteen opis­ke­li­jaa!

Erilaisia soittimia nojaa varten seinää.

Keski-Karjalan musiikkiopisto

Haluat­ko opis­kel­la musiik­kia? Kes­ki-Kar­ja­lan musiik­kio­pis­to tar­jo­aa tai­teen perus­o­pe­tuk­sen musii­kin laa­jan oppi­mää­rän sekä tans­sin perus­o­pe­tus­ta Outo­kum­mus­sa.

Kummun kodit banneri, kuvituskuva.

Koti opintojen ajaksi?

Kum­mun Kotien tar­jon­nas­ta löy­dät mm. edul­li­set opis­ke­li­ja­so­lut lähel­tä kes­kus­taa sekä kalus­te­tut asun­not. Toki tar­jol­la on myös kat­ta­va vali­koi­ma yksiöis­tä ja kak­sioi­ta!