Outokummun kaupunkiAjankohtaistaMietteitä vuoden 2024 talousarviosta – Rauhallisin mielin eteenpäin!
Outokummun kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki.

Mietteitä vuoden 2024 talousarviosta — Rauhallisin mielin eteenpäin!

Kau­pun­gin­val­tuus­to on hyväk­sy­nyt vuo­den 2024 talous­ar­vion ja talous­suun­ni­tel­man vuo­sil­le 2025–2026.

Vuo­den 2023 tilin­pää­tök­sen arvioin täs­sä vai­hees­sa toteu­tu­van yli­jää­mäi­se­nä 1,0 milj. euroa. Alku­pe­räi­sen talous­ar­vion yli-/ali­jää­mä oli nol­lan tun­tu­mas­sa. Yksi selit­tä­vä teki­jä parem­mal­le tulok­sel­le ovat van­hat 21,50 %-yksi­kön veroas­tee­seen perus­tu­neet tili­tyk­set, joi­ta ei enää ker­ry vuon­na 2024. Myös sijoi­tus­ten osal­ta tilan­ne täl­lä het­kel­lä näyt­tää valoi­sam­mal­ta.

Vuo­den 2024 talous­ar­vio on 0,8 milj. euroa ali­jää­mäi­nen.  Vero­tu­lo­ra­hoi­tus on yhteen­sä 12,1 milj. euroa, vähen­nys­tä edel­li­seen vuo­teen näh­den 0,7 milj. euroa, ‑5,4 %. Kun­nal­lis­ve­roas­te on 8,9 %-yksik­köä. Val­tio­no­suu­det ovat 2,9 milj. euroa, mis­sä las­kua on perä­ti 1,8 milj. euroa, ‑38,3 %. Val­tio­no­suuk­sien vähe­ne­män kes­kei­sin selit­tä­vä teki­jä on Siun soten kus­tan­nus­ten nousu sekä palk­ka­har­mo­ni­saa­tion kus­tan­nuk­set, kos­ka val­tio leik­kaa kun­tien val­tio­no­suuk­sia, mikä­li aiem­min pää­te­tyt vero- ja val­tio­no­suus­leik­kauk­set eivät olleet riit­tä­viä hyvin­voin­tia­lu­een kus­tan­nus­ten rahoit­ta­mi­sek­si.

Vuo­den 2024 talous­ar­vios­sa toi­min­ta­tuo­tot ovat yhteen­sä noin 13,7 milj. euroa, mis­sä on lisäys­tä 0,2 milj. euroa, 1,2 %. Toi­min­ta­ku­lut ovat 28,8 milj. euroa, kas­vua ei juu­ri ollen­kaan vuo­den 2023 muu­tet­tuun talous­ar­vioon näh­den (47 000 euroa). Toi­min­ta­ku­lut jakau­tu­vat pal­ve­lua­lueit­tain seu­raa­vas­ti: hal­lin­to­pal­ve­lut 5,3 milj. euroa, hyvin­voin­ti­pal­ve­lut 15,4 milj. euroa ja kau­pun­ki­ra­ken­ne­pal­ve­lut 8,1 milj. euroa.

Vuo­den 2024 brut­toin­ves­toin­tien koko­nais­mää­rä on 11,2 milj. euroa, jos­ta suu­rim­mat talon­ra­ken­nus­hank­keet ovat Sote-ase­man raken­ta­mi­sen lop­puun­saat­ta­mi­nen 5,0 milj. euroa, samoin pelas­tus­a­se­man raken­ta­mi­sen lop­puun­saat­ta­mi­nen 0,8 milj. euroa sekä kau­pun­gin­ta­lon perus­kor­jaus 3,2 milj. euroa. Sote- ja pelas­tus­a­se­man raken­ta­mi­nen käyn­nis­tet­tiin jo vuon­na 2022 suun­nit­te­lul­la ja vuo­den 2023 talous­ar­vios­sa oli ko. koh­tei­den raken­ta­mi­seen varat­tu 5,4 milj. euroa. Infran kun­nos­ta­mi­seen on myös varau­dut­tu. Katua­luei­siin ylei­ses­ti 0,3 milj. euroa, Kalat­to­man sil­lan kor­jauk­seen 0,4 milj. euroa, Outo­lam­min­ka­dun kun­nos­tuk­seen 0,35 milj. euroa sekä vesi- ja vie­mä­ri­ver­kos­ton kor­jauk­siin 0,45 milj. euroa. Lisäk­si käyn­nis­te­tään Ylä­ve­si­säi­liön uusi­mi­sen suun­nit­te­lu, johon varat­tu 0,03 milj. euroa (=30 000 euroa).

Outo­lam­min­ka­dun kun­nos­tus käyn­nis­tyy, mikä­li kek­sim­me kei­non, miten katua­lu­eel­la ole­vien pilaan­tu­nei­den mai­den käsit­te­ly onnis­tuu niin, ettei sii­tä tule kau­pun­gil­le yli­mää­räi­siä kus­tan­nuk­sia. PIMA-mai­den käsit­te­ly­kus­tan­nuk­set Outo­lam­min­ka­dun osal­ta ovat rei­lut 1,5 milj. euroa. Sama tilan­ne on myös muil­la kor­jat­ta­vil­la katuo­suuk­sil­la, joi­den kor­jaus on siir­ret­ty vuo­del­le 2025.

Kau­pun­gin­ta­lon toi­min­not siir­ty­vät maa­lis­kuun lopul­la evak­koon, kun talon perus­kor­jaus käyn­nis­tyy.

Hyvin­voin­tia­luei­den käyn­nis­ty­mi­sen myö­tä kau­pun­gin bud­je­tis­ta ja vas­tuis­ta siir­tyi hyvin­voin­tia­lu­eel­le rei­pas 68 % ja vas­taa­va osuus tuo­tois­ta. Kau­pun­gin kon­ser­ni pie­ne­nee, kun tytä­ryh­tei­söis­tä Mat­ka­kum­pu Oy ja Seu­ro­jen­ta­lo Oy lak­kau­te­taan. Mat­kai­lun toi­min­not siir­tyi­vät jo vuo­den 2023 lop­pu­puo­lel­la yhtiöl­tä kau­pun­gil­le. Seu­ro­jen­ta­lon toi­min­ta sulau­tet­ta­neen toi­seen tytä­ryh­tei­söön. Mm. näi­den muu­tos­ten vuok­si tar­vit­sem­me uudis­tu­mis­ta ja uusiu­tu­mis­ta vuo­sien jopa vuo­si­kym­men­ten ajan muo­dos­tu­nei­den toi­min­ta­ta­po­jen päi­vit­tä­mi­sek­si vas­taa­maan nyky­päi­vän ja tule­vai­suu­den tar­pei­ta ja vaa­ti­muk­sia. Enää asioi­ta ei teh­dä samal­la taval­la kuin ”van­haan hyvään aikaan” on totut­tu. Maa­il­ma muut­tuu ja huo­maam­me, että mei­dän on muu­tut­ta­va, mikä­li mie­lim­me pysyä muu­tos­ten kel­kas­sa. Tämä vaa­tii meil­tä kai­kil­ta ymmär­rys­tä.

On myös huo­mat­ta­va, että kau­pun­gin bud­je­tin panos­tus on muut­tu­nut. Aiem­min sote-pal­ve­lut hauk­ka­si mää­rä­ra­hois­ta suu­rim­man osan, nyt hyvin­voin­ti­pal­ve­lut kuit­taa käyt­tö­ta­lou­den kakus­ta leveim­män sii­vun. Yhtä tär­keäs­sä roo­lis­sa on kau­pun­ki­ra­ken­ne­pal­ve­lut, kun huo­mioi­daan vuo­den 2024 inves­toin­nin mää­rä­ra­hat, rei­lu 11 milj. euroa.  

Mm. näi­den mai­nit­tu­jen muu­tos­ten vuok­si on tar­peen tar­kas­tel­la orga­ni­saa­tio­ta ja teh­tä­viä ja talous­ar­vio­kir­jaan tuli­kin kir­jaus toi­min­nan kehit­tä­mis­oh­jel­man laa­ti­mi­ses­ta.

Kau­pun­gin 2022–2025 stra­te­gian tavoit­tee­na on ihan yksin­ker­tai­ses­ti ”hyvin­voi­vat ihmi­set, elin­voi­mai­nen kau­pun­ki”. Haluam­me, että kau­pun­kim­me ilma­pii­ri on aktii­vi­nen, avoin ja ennak­ko­luu­lo­ton, olem­me kau­pun­ki­na ainut­laa­tui­sen oma­lei­mai­nen, kai­kil­le kotoi­sa sekä pal­ve­lem­me aina ilol­la ja suu­rel­la sydä­mel­lä. Näi­hin val­tuus­ton aset­ta­miin tavoit­tei­siin vas­taam­me talous­ar­vios­sa ase­te­tuil­la vuo­sit­tai­sil­la toi­min­nal­li­sil­la tavoit­teil­la.

TE24 val­mis­te­lun osal­ta Poh­jois-Kar­ja­lan kun­nat ovat syk­syl­lä 2023 esit­tä­neet alu­eel­le muo­dos­tet­ta­vak­si yhden työl­li­syy­sa­lu­een, joka jakau­tuu nel­jään pal­ve­lua­lu­ee­seen; Joen­suu, Joen­suun seu­tu, Kes­ki-Kar­ja­la ja Pie­li­sen Kar­ja­la. Mal­li on hyväk­syt­ty ja nyt on alka­nut kii­vas­tah­ti­nen kon­kreet­ti­sen suun­nit­te­lun toteut­ta­mi­nen. Val­mis­te­lu­työ­ryh­miä on perus­tet­tu tois­ta­kym­men­tä – onko­han jo lii­kaa!

Kaa­voi­tuk­sen osal­ta FinnCo­balt Oy on pyy­tä­nyt Outo­kum­mun kau­pun­kia käyn­nis­tä­mään ase­ma­kaa­voi­tus­pro­ses­sin omis­ta­mal­taan Hau­ta­lam­men kai­vos­pii­rin alu­eel­la. FinnCo­balt Oy suun­nit­te­lee enti­sen Kere­tin kupa­ri­kai­vok­sen alu­eel­la sijait­se­van Hau­ta­lam­men kobolt­ti-nik­ke­li-kupa­ri­mal­mion otta­mis­ta tuo­tan­toon. Alu­eel­le tulee mer­kit­tä­vää raken­ta­mis­ta, joten alu­eel­le tar­vi­taan ase­ma­kaa­va. Kere­tin alu­een kaa­va­han­ke tul­lee kau­pun­gin­val­tuus­ton käsi­tel­tä­väk­si lop­pu­vuo­des­ta 2024.

Venä­jän hyök­käyk­ses­tä Ukrai­naan joh­tu­va tilan­ne on edel­leen poik­keuk­sel­li­nen, ja kaik­keen on syy­tä varau­tua. On hyvä muis­taa 72 tun­nin oma­va­ra koto­na, jol­la sel­viy­tyy pahim­man yli esi­mer­kik­si säh­kön­ja­ke­lun kes­key­dyt­tyä pidem­mäk­si aikaa. Ener­gian ja polt­toai­nei­den hin­nois­sa on vuo­den mit­taan muo­tou­tu­nut hin­ta­ta­so, mikä on aiem­paan totut­tuun tasoon ver­rat­tu­na mer­kit­tä­väs­ti kor­keam­pi. Säh­kön hin­ta voi tal­ven aika­na hei­lua pal­jon­kin sää­olo­suh­tei­den mukaan. Monis­ta koet­te­le­muk­sis­ta on kui­ten­kin sel­viy­dyt­ty yhdes­sä ja aina toi­siam­me aut­taen.

Tule­vien vuo­sien haas­tee­na meil­lä on löy­tää rat­kai­sut pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­sek­si kau­pun­ki­lai­sil­le niin, että toi­min­not ja kun­ta­ta­lous ovat kes­tä­väl­lä ja vakaal­la poh­jal­la. Yhteis­työl­lä ja yhtei­seen hii­leen puhal­taen niin kau­pun­gin työn­te­ki­jöi­den, luot­ta­mus­hen­ki­löi­den kuin kau­pun­ki­lais­ten­kin kans­sa voim­me menes­tyä ja toi­mia edel­leen vah­va­na, itse­näi­se­nä kun­ta­na.

Näi­den aja­tus­ten myö­tä kaik­kea hyvää vuo­del­le 2024!

Outo­kum­mus­sa 15.1.2024


Päi­vi Lin­tu­mä­ki
kau­pun­gin­joh­ta­ja

Lisää ajankohtaisia uutisia