Outokummun kaupunkiAjankohtaistaOutokummun kaupunki on jakanut vuosittaiset kulttuuri- ja nuorisopalkinnot, Vuoden liikuttaja -palkinnon sekä liikunnan stipendit

Outokummun kaupunki on jakanut vuosittaiset kulttuuri- ja nuorisopalkinnot, Vuoden liikuttaja ‑palkinnon sekä liikunnan stipendit

Nuo­ri­so­pal­kin­non saa­ja 2023: Mika Tans­ka­nen
Mika Tans­ka­nen on teh­nyt pit­kä­jän­teis­tä ja tär­ke­ää työ­tä Outo­kum­mun nuo­ri­son paris­sa. On sel­ke­ää, että nuor­ten paris­sa teh­tä­vä työ on Mikal­le sydä­men asia. Hän työs­ken­te­lee ennak­ko­luu­lot­to­mas­ti ja huo­mioo­not­ta­vas­ti eri­lais­ten nuor­ten paris­sa. Mikan leveä ja iloi­nen nau­run­hy­ri­nä täyt­tää tilan ja rii­suu kyy­ni­sim­mät­kin aseis­taan.
Mopo­ker­ho ei ole itses­tään­sel­vyys isom­mis­sa­kaan kau­pun­geis­sa. Eri­tyis­tä kii­tos­ta on tul­lut myös polii­sin toi­mes­ta sii­tä, että Mika ja Outo­kum­mun kau­pun­ki aut­ta­vat nuo­ria pitä­mään kul­ku­neu­von­sa tur­val­li­ses­sa ajo­kun­nos­sa.

Kult­tuu­ri­pal­kin­non saa­ja 2023: Kai­vos-fes­ti­vaa­li / Kult­tuu­riyh­dis­tys Ääni­nen ry
Kai­vos-fes­ti­vaa­li on mie­len­kiin­toi­ses­ti kura­toi­tu ja tasok­kaas­ti jär­jes­tet­ty poik­ki­tai­teel­li­nen tapah­tu­ma­ko­ko­nai­suus, joka on vakiin­nut­ta­nut oman unii­kin ase­man­sa Outo­kum­mun ja Suo­men kult­tuu­ri­ken­täs­sä. Tapah­tu­maa on koro­na­vuo­sien tau­koa lukuun otta­mat­ta jär­jes­tet­ty vuo­sit­tain vuo­des­ta 2016 alkaen, ja ker­ta toi­sen­sa jäl­keen se koko­aa kan­sain­vä­li­sen tai­tei­li­ja­jou­kon ja hal­tioi­tu­neen ylei­sön Van­han kai­vok­sen mykis­tä­vään ympä­ris­töön.
Kai­vos-fes­ti­vaa­li on myös hie­no esi­merk­ki sii­tä, kuin­ka Outo­kum­mun ainut­laa­tui­set puit­teet ovat hou­kut­ta­neet muu­al­ta kotoi­sin ole­via tai­tei­li­joi­ta syn­nyt­tä­mään tän­ne pysy­vä­luon­tois­ta toi­min­taa, ja innos­ta­maan pai­kal­li­sia mukaan työ­hön. Tätä nykyä Kai­vos-fes­ti­vaa­lia jär­jes­tää outo­kum­pu­lai­nen Kult­tuu­riyh­dis­tys Ääni­nen ry.

Vuo­den lii­kut­ta­ja 2023 Outo­kum­mus­sa: Outo­kum­mun Kiek­ko ry
Jää­kiek­koi­lun paris­sa ei ole Outo­kum­mus­sa ollut näin laa­jaa, noin 100 lap­sen har­ras­ta­ja­jouk­koa, use­aan vuo­si­kym­me­neen. Toi­min­taa löy­tyy lei­jo­na­kiek­ko­kou­lus­ta aina U15 junio­rei­hin asti ja junio­ri-ikäi­siä pelaa­jia muka­na myös edus­tus­jouk­ku­ees­sa­kin. Kiek­ko­per­heet osal­lis­tu­vat aktii­vi­ses­ti toi­min­taan vau­vas­ta vaa­riin! Seu­ra on aloit­ta­nut toi­min­nan kehit­tä­mi­sen Olympiakomitean/jääkiekkoliiton Täh­ti­seu­raoh­jel­maan liit­ty­mäl­lä.

Vuo­den lii­kut­ta­ja­pal­kin­not jae­taan Poh­jois-Kar­ja­lan Lii­kun­ta ry:n (PoKa­Li) Urhei­lu­gaa­las­sa Joen­suus­sa.

Lii­kun­nan sti­pen­din­saa­jat 2023:
Kei­jo Kuis­ma, voi­man­nos­to
Vil­le Oino­nen, kara­te
Jar­no Här­kö­nen, kara­te
Kari Kos­ki­nen, val­men­ta­ja
Topias Pou­tiai­nen, ylei­sur­hei­lu
Meri Mik­ko­nen, val­men­ta­ja
Roo­pe Räsä­nen, hir­ven­hiih­to
Erno Räsä­nen, hir­ven­hiih­to
Heik­ki Eeri­käi­nen, val­men­ta­ja

Outo­kum­mun kau­pun­gin eri­tyis­tun­nus­tus: hyvin­voin­ti­joh­ta­ja Juk­ka Ore­nius
Vuo­si­kausien liik­ku­van kult­tuu­rin, kult­tuu­ri­nuo­ri­son ja nuo­ri­so­kult­tuu­rin lii­kut­ta­va Mul­ti-Juk­ka.

Lisää ajankohtaisia uutisia