Outokummun kaupunkiAjankohtaistaOutokummussa rakentaminen kiihtyy

Outokummussa rakentaminen kiihtyy

Investointeja käynnissä lähes 100 miljoonalla eurolla

Outo­kum­mus­sa on käyn­nis­sä monia mit­ta­via raken­nus­hank­kei­ta ja kat­seet on suun­nat­tu pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­seen sekä nykyi­sen infran perus­kor­jauk­seen. Noin 6500 asuk­kaan kau­pun­gis­sa inves­toin­te­ja on käyn­nis­sä noin 100 mil­joo­nal­la eurol­la ja ura­kat työl­lis­tä­vät sato­ja raken­nusa­lan toi­mi­joi­ta. Raken­ta­mi­nen on vil­kas­ta sekä yksi­tyi­sen että jul­ki­sen sek­to­rin toi­mes­ta.

Raken­ta­mi­sen aktii­vi­suus on merk­ki kau­pun­gin kehi­tyk­ses­tä, elin­voi­mai­suu­des­ta sekä tule­vai­suu­den kas­vu­po­ten­ti­aa­lis­ta. Se tuo muka­naan työ­paik­ko­ja ja paran­taa kau­pun­gin elin­voi­maa

Outo­kum­mun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Lin­tu­mä­ki


- Koko maan osal­ta kat­sot­tu­na tilan­ne raken­nusa­lal­la on täl­lä het­kel­lä vai­kea, mut­ta Outo­kum­mus­sa mie­len­kiin­tois­ta on se, että raken­ta­mi­nen on vil­kas­ta sekä yksi­tyi­sen että jul­ki­sen sek­to­rin toi­mes­ta. Kau­pun­gin posi­tii­vi­nen mai­ne raken­ta­va­na ja kehit­ty­vä­nä paik­ka­na hou­kut­te­lee lisää inves­toin­te­ja, tuo työ­mah­dol­li­suuk­sia asuk­kail­le sekä tukee työl­li­syyt­tä ja talou­del­lis­ta hyvin­voin­tia kau­pun­gis­sa.

Ura­kat työl­lis­tä­vät – moni ura­koit­si­ja lähia­lu­eel­ta

Outo­kum­mun seu­dun teol­li­suus­ky­lä Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Juuso Hie­ta ker­too, että teol­li­suu­des­sa ja myös teol­li­suu­teen liit­ty­väs­sä jul­kis­ra­hoit­tei­ses­sa T&K&I‑palvelutoiminnassa (mm. Geo­lo­gian tut­ki­mus­kes­kuk­sen GTK Min­tec- kehit­tä­mis­ko­ko­nai­suus) teh­dään inves­toin­te­ja, jois­ta osa on jo toteu­tu­nut ja osa lähi­vuo­si­na toteu­tuk­ses­sa, yhteen­sä noin 80 M€ arvos­ta.

GTK Mintec uudet tilat ulkoa
Kuvas­sa ole­va uusi labo­ra­to­rio- ja toi­mis­to­ra­ken­nus ote­taan käyt­töön kevääl­lä. Kuva: Asse Marjasvaara/GTK

- Jo vuo­si 2023 oli poik­keuk­sel­li­nen, kun kesäl­lä vii­si Outo­kum­mun mit­ta­kaa­vas­sa mer­kit­tä­vää raken­nus­työ­maa­ta oli käyn­nis­sä yhtä­ai­kai­ses­ti eri puo­lil­la kau­pun­kia ja teol­li­suus­ky­lää. Ne työl­lis­tä­vät kym­me­nit­täin ura­koin­tiy­ri­tyk­siä ja sadoit­tain raken­nus­työ­mail­la työs­ken­te­le­viä. Ilah­dut­ta­van moni ura­koit­si­jois­ta on joko Outo­kum­mus­ta tai Joen­suun seu­dul­ta, Hie­ta sanoo.

Sote- ja pelas­tus­a­se­ma ete­nee – uusi kul­ku­väy­lä on nimel­tään Pelas­tus­ka­tu

Outo­kum­puun Poh­joi­sa­hol­le nouse­val­la sote- ja pelas­tus­a­se­mal­la raken­nus­työt val­mis­tu­vat loka­kuun lopus­sa 2024 ja käyt­tä­jät pää­se­vät varus­te­le­maan tilo­ja mar­ras­kuus­sa 2024. Raken­nus­pro­jek­ti on pysy­nyt 11,5 mil­joo­nan euron bud­je­tis­saan.
- Ete­nem­me hie­nos­ti suun­ni­tel­man mukai­ses­sa aika­tau­lus­sa ja bud­je­tis­sa. Ennen vesi­kat­to­jen val­mis­tu­mis­ta raken­nuk­set suo­jat­tiin tel­tal­la, joka takaa sisäil­mal­taan kui­vat ja ter­veet tilat, iloit­see Outo­kum­mun kau­pun­gin kau­pun­ki­ra­ken­ne­joh­ta­ja Jark­ko Kar­vo­nen.

Sote- ja pelastusaseman ilmakuva talvella rakennusvaiheessa.
Sote- ja pelas­tus­a­se­man ilma­ku­va 30.1.2024. Kuvas­sa näkyy uusi Pelas­tus­tie. Kuva: Tapio Tans­ka­nen, Outo­kum­mun kau­pun­ki

Sote- ja pelas­tus­a­se­mal­le pää­see usei­ta reit­te­jä pit­kin. Koko­naan uute­na katu­na raken­ne­taan Pelas­tus­ka­tu sekä kevyen­lii­ken­teen­väy­lä, joil­le kään­ny­tään Koi­vi­kon­ka­dul­ta. Sote- ja pelas­tus­a­se­man park­ki­pai­kal­le on liit­ty­mä myös Poh­joi­sa­hon puo­lel­ta. Tämän lisäk­si jalan­kul­ki­jat voi­vat käyt­tää Pol­vi­jär­ven­tiel­tä ris­teä­vää kevyen­lii­ken­teen­väy­lää.

Kau­pun­gin­ta­lo perus­kor­ja­taan kun­nioit­taen van­haa ja inno­voi­den uut­ta

Vuo­den 2024 uusi iso pro­jek­ti Outo­kum­mus­sa on kau­pun­gin­ta­lon perus­kor­jaus. Perus­kor­jauk­ses­sa uusi­taan talo­tek­niik­ka ja ylä­poh­jan läm­mö­ne­ris­tys­tä paran­ne­taan. Kau­pun­gin­ta­lon jul­ki­si­vu on suo­jel­tu eli sii­hen ei teh­dä mer­kit­tä­viä muu­tok­sia. Ikku­nat ja ovet tul­laan uusi­maan ja nii­den ilme pyri­tään pitä­mään mah­dol­li­sim­man lähel­lä alku­pe­räis­tä.

- Haluam­me kun­nioit­taa monis­sa pai­koin ajan hen­keä, esi­mer­kik­si Val­tuus­to­sa­lin ylei­sö­leh­te­ri säi­ly­te­tään ja tilan pat­te­rit jäl­jit­te­le­vät edel­leen van­haa tyy­liä, ker­too kau­pun­ki­ra­ken­ne­joh­ta­ja Jark­ko Kar­vo­nen.

Perus­kor­jauk­ses­sa tavoit­tee­na on myös inno­voi­da tila­rat­kai­su­ja ja ais­tia uusia tuu­lia.  
- Kau­pun­gin­ta­lon poh­ja­rat­kai­suun teh­dään muu­tok­sia esi­mer­kik­si avaa­mal­la 1. ja 2. ker­rok­sen väli­nen väli­poh­ja, jol­loin saa­daan uut­ta tilan­tun­tua ja rai­kas­ta ilmet­tä. Mate­ri­aa­li­na myös lasi tulee sisä­ti­lois­sa isom­paan roo­liin. Esteet­tö­myy­teen kiin­ni­tet­tään eri­tyis­tä huo­mio­ta, mm. asen­ta­mal­la kevyt­his­si, Kar­vo­nen ker­too.

Havainnekuva kaupungintalo. Huom! Havainnekuvassa ei ole vielä määritelty tilan värejä.

Kuva: Arkkitehdit OK Oy
Havain­ne­ku­va kau­pun­gin­ta­lo. Huom! Havain­ne­ku­vas­sa ei ole vie­lä mää­ri­tel­ty tilan väre­jä. Kuva: Ark­ki­teh­dit OK Oy

- Raken­nusai­ka­tau­lu tar­ken­tuu vie­lä, mut­ta alus­ta­vien arvioi­den mukaan vuo­den pääs­tä eli tam­mi­kuus­sa 2025 pääs­tään viet­tä­mään uudis­te­tun kau­pun­gin­ta­lon ava­jai­sia, Kar­vo­nen sanoo.  

Maa­lis­kuun aika­na kau­pun­gin­ta­lon toi­min­not siir­ty­vät pää­osin vie­res­sä ole­vaan Syr­jä­ka­dun sii­peen, jos­sa toi­mii myös Polii­si.

Lisää ajankohtaisia uutisia