Outokummun kaupunkiAjankohtaistaEtsimme yrittäjää Särkiselkä Camping -kokonaisuudelle

Etsimme yrittäjää Särkiselkä Camping ‑kokonaisuudelle

Upe­aan luon­non­kau­nii­seen alu­ee­seen kuu­luu Kau­nis­nie­men kah­vi­la sau­noi­neen sekä Kol­mi­kan­nan mökit. Mikä­li olet kiin­nos­tu­nut myös Kol­mi­kan­nan lei­ri­kes­kuk­ses­ta, voi­daan toi­min­taa muo­toil­la sinul­le sopi­vak­si koko­nai­suu­dek­si. Tavoit­teem­me on löy­tää pidem­piai­kai­nen toi­mi­ja, joka pää­see kehit­tä­mään kans­sam­me yhteis­työs­sä Sär­ki­se­län alu­ees­ta entis­tä­kin hou­kut­te­le­vam­man kesä­koh­teen sekä outo­kum­pu­lai­sil­le että mat­kai­li­joil­le.

Kau­nis­nie­mi:

 • Kesä­kah­vi­la­ti­lat jär­ven ran­nal­la, kah­den suo­si­tun uima­ran­nan välis­sä
 • Sau­no­ja 2 kpl (1 säh­kö- ja 1 puu­kiu­as).
 • Väli­ne­vuo­kraus­ta toi­mi­jan oman har­kin­nan mukaan tai yhteis­työs­sä mui­den toi­mi­joi­den kans­sa (aiem­min mm. kajak­ke­ja, kanoot­te­ja ja SUP-lau­to­ja).
 • Neu­vo­tel­ta­vis­sa mah­dol­li­suus myös vau­nu­paik­koi­hin (ilman huol­to­ra­ken­nuk­sia van­hal­la cam­pin­ga­lu­eel­la)
 • Tutus­tu Sär­ki­se­län alu­ee­seen: https://www.sarkiselka.fi/
 • Osoi­te: Rik­ka­ran­nan­tie 37, 83500 Outo­kum­pu

Kol­mi­kan­nan mökit:

 • 10 kpl 2–4 hlön lei­rin­tä­mök­ke­jä. Huom! Mökit siir­re­tään Kol­mi­kan­taan kevään aika­na, joten yrit­tä­jäl­lä on mah­dol­li­suus vai­kut­taa sijoit­te­luun.
 • Telt­ta­paik­ko­ja kui­val­la män­ty­kan­kaal­la.
 • Osoi­te: Rik­ka­ran­nan­tie 51, 83500 Outo­kum­pu


Kol­mi­kan­nan lei­ri­kes­kus:
Yrit­tä­jä voi ottaa osak­si lii­ke­toi­min­taan­sa myös Kol­mi­kan­nan lei­ri­kes­kuk­sen ja sen tilo­jen vuokrauksen.Leirikeskuksen pää­ra­ken­nus sovel­tuu hyvin myös juh­la- ja kokous­ti­lak­si.

 • 256 m² pää­ra­ken­nus: 1x2hh huo­ne
 • piha­pii­rin majoi­tus­ra­ken­nus: 7 huo­net­ta x 4–8 vuo­de­paik­kaa
 • puu­läm­mit­tei­nen van­ha sau­na sekä uudem­pi sau­na­mök­ki
 • Tutus­tu Kol­mi­kan­nan lei­ri­kes­kuk­seen: kat­so video täs­tä


Yhteis­työ­kump­pa­nit:
Outo­kum­mun kau­pun­ki, Outo­kum­mun mat­kai­li­jayh­dis­tys ja kau­pun­gin muut yhdis­tys­toi­mi­jat.

Mark­ki­noin­ti:
Yrit­tä­jä mark­ki­noi Sär­ki­se­län aluet­ta ja sen pal­ve­lui­ta ja tapah­tu­mia mm. sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ja sekä verk­ko­si­vuil­la.

Läh­de mukaan!
Jos olet kiin­nos­tu­nut neu­vot­te­le­maan Sär­ki­sel­kä Cam­ping ‑koko­nai­suu­des­ta, jätä yhteys­tie­to­si 15.3.2024 men­nes­sä: [email protected]


Herä­si­kö kysyt­tä­vää? Ethän epä­röi olla yhtey­des­sä:

Kau­pun­ki­ra­ken­ne­joh­ta­ja Jark­ko Kar­vo­nen
044 755 9330, [email protected]
Hyvin­voin­ti­joh­ta­ja Juk­ka Ore­nius
044 7559 240, [email protected]

Lisää ajankohtaisia uutisia