Outokummun kaupunkiAjankohtaistaKaupungintalon peruskorjaus alkaa
Kaupungintalo talvella

Kaupungintalon peruskorjaus alkaa

Kaupungintalon peruskorjaus alkaa -
palvelupisteet remontin aikana 11.3.2024 alkaen

Kaupungintalon siipi, Kuusjärventie 3 b

  • Kum­mun kotien ja kau­pun­gin asia­kas­pal­ve­lu
  • raken­nus­tar­kas­ta­ja ja ympä­ris­tön­suo­je­lusih­tee­ri
  • var­hais­kas­va­tus­toi­mis­to
  • hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den toi­mis­to
  • kau­pun­ki­ra­ken­ne­pal­ve­lui­den toi­mis­to
  • kau­pun­gin­kans­lia
  • kir­jan­pi­to

Kulttuuritalo Marita

Katu­ta­son lii­ke­huo­neis­to, Kum­mun­ka­tu 3

  • kau­pun­gin joh­to­ryh­mä 

Kol­mas ker­ros, Kou­lu­ka­tu 1

  • vies­tin­tä­suun­nit­te­li­ja ja kult­tuu­ri­tuot­ta­ja

Kau­pun­gin­ta­lo perus­kor­ja­taan kun­nioit­taen van­haa ja inno­voi­den uut­ta

Vuo­den 2024 uusi iso pro­jek­ti Outo­kum­mus­sa on kau­pun­gin­ta­lon perus­kor­jaus. Perus­kor­jauk­ses­sa uusi­taan talo­tek­niik­ka ja ylä­poh­jan läm­mö­ne­ris­tys­tä paran­ne­taan. Kau­pun­gin­ta­lon jul­ki­si­vu on suo­jel­tu eli sii­hen ei teh­dä mer­kit­tä­viä muu­tok­sia. Ikku­nat ja ovet tul­laan uusi­maan ja nii­den ilme pyri­tään pitä­mään mah­dol­li­sim­man lähel­lä alku­pe­räis­tä.

Haluam­me kun­nioit­taa monis­sa pai­koin ajan hen­keä, esi­mer­kik­si Val­tuus­to­sa­lin ylei­sö­leh­te­ri säi­ly­te­tään ja tilan pat­te­rit jäl­jit­te­le­vät edel­leen van­haa tyy­liä.

kau­pun­ki­ra­ken­ne­joh­ta­ja Jark­ko Kar­vo­nen

Perus­kor­jauk­ses­sa tavoit­tee­na on myös inno­voi­da tila­rat­kai­su­ja ja ais­tia uusia tuu­lia.  
- Kau­pun­gin­ta­lon poh­ja­rat­kai­suun teh­dään muu­tok­sia esi­mer­kik­si avaa­mal­la 1. ja 2. ker­rok­sen väli­nen väli­poh­ja, jol­loin saa­daan uut­ta tilan­tun­tua ja rai­kas­ta ilmet­tä. Mate­ri­aa­li­na myös lasi tulee sisä­ti­lois­sa isom­paan roo­liin. Esteet­tö­myy­teen kiin­ni­tet­tään eri­tyis­tä huo­mio­ta, mm. asen­ta­mal­la kevyt­his­si, Kar­vo­nen ker­too.

- Raken­nusai­ka­tau­lu tar­ken­tuu vie­lä, mut­ta alus­ta­vien arvioi­den mukaan vuo­den pääs­tä eli tam­mi­kuus­sa 2025 pääs­tään viet­tä­mään uudis­te­tun kau­pun­gin­ta­lon ava­jai­sia, Kar­vo­nen sanoo. 

Lisää ajankohtaisia uutisia