Outokummun kaupunkiAjankohtaistaLiiketoimintaa Outokumpuun -voittaja on Innopelletti Oy Villasta pulloon -idealla

Liiketoimintaa Outokumpuun ‑voittaja on Innopelletti Oy Villasta pulloon ‑idealla

Start Me Up ‑lii­kei­dea­kil­pai­lun voit­ta­jat jul­kis­tet­tiin 15.5. Pal­kin­to­gaa­las­sa Tie­de­puis­tol­la.

Läm­pi­mät onnit­te­lut Lii­ke­toi­min­taa Outo­kum­puun ‑voit­ta­ja Anni­ka Kont­ka­sel­le (Inno­pel­let­ti Oy) Vil­las­ta pul­loon — Lam­paan­vil­la­pel­le­tit puu­tar­hoi­hin ja kas­te­lu­lan­noit­teik­si.

Outo­kum­mun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Lin­tu­mä­ki ja Outo­kum­mun seu­dun teol­li­suus­ky­lä Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Juuso Hie­ta pal­kit­si­vat sar­jan­sa voit­ta­jan Inno­pel­let­ti Oy:n lii­ke­toi­min­ta­kon­sep­tin 2 000 eurol­la.

Kon­sep­tis­sa hävik­ki­lam­paan­vil­las­ta val­mis­te­taan liu­os­ta puu­tar­hoi­hin kas­te­lu­lan­noit­teek­si. Tii­vis­tä­mäl­lä ja hygie­ni­soi­mal­la tuo­tet­ta voi­daan myy­dä myös pump­pu­pul­los­sa. Liu­os­ta var­ten lam­paan­vil­la murs­ka­taan ja lio­te­taan veteen. Kaik­ki vil­lan sisäl­tä­mät ravin­teet saa­daan näin tal­teen ja käyt­tö­kel­poi­sen muo­toon kas­ve­ja var­ten. Vil­la­pel­let­ti on oma tuot­teen­sa, sitä käy­te­tään pit­kä­vai­kut­tei­se­na ravin­tee­na ja kos­teu­den sito­ja­na puu­tar­has­sa.

Lii­ke­toi­min­ta perus­tuu kier­to­ta­lou­teen, hyö­dyn­täen lam­paan­vil­la­hä­vik­kiä ja kier­rät­täen sen ravin­teet lan­noit­teek­si. Tuot­tees­sa on poten­ti­aa­lia jat­ko­ke­hit­tä­mi­seen ja laa­jen­ta­mi­seen, mikä luo poh­jan kes­tä­väl­le lii­ke­toi­min­nal­le.

Inno­pel­let­ti Oy:n tuo­tan­to­ti­lat sijait­se­vat Outo­kum­mus­sa, mikä tukee maa­seu­dun elin­voi­mai­suu­den kehit­tä­mis­tä ja säi­lyt­tä­mis­tä sekä edis­tää työl­li­syyt­tä.

Kaik­ki lii­kei­dea­kil­pai­lun voit­ta­jat näet Busi­ness Joen­suun tie­dot­tees­sa

Lisää ajankohtaisia uutisia