Outokummun kaupunkiAjankohtaistaOutokummun kaivoksen ensimmäisenä johtajana toiminut vuorineuvos Eero Mäkinen nimetään kansainvälisen kaivosalan kunniagalleriaan

Outokummun kaivoksen ensimmäisenä johtajana toiminut vuorineuvos Eero Mäkinen nimetään kansainvälisen kaivosalan kunniagalleriaan

Outo­kum­mun kai­vok­sen ensim­mäi­se­nä joh­ta­ja­na toi­mi­nut Eero Mäki­nen (1886–1953) nime­tään kai­vo­sa­lan kun­nia­gal­le­rian jäse­nek­si. Natio­nal Mining Hall of Fame ja museo (NMHFM) nime­ää uusia jäse­niä vuo­sit­tain. Jär­jes­tyk­ses­sään 37. jäsen­gaa­la pide­tään 2.11.2024 Den­ve­ris­sä. Eero Mäki­nen liit­tyy jouk­koon, johon kuu­lu­vat myös mm. Alfred Nobel, Pre­si­dent­ti Her­bert Hoo­ver ja Ellen Ric­hards.

Colo­ra­don Lead­vil­les­sa sijait­se­va Natio­nal Mining Hall of Fame sisäl­tää yli 250 hen­ki­lö­ta­ri­naa kai­vos­toi­min­nan ja luon­non­va­ro­jen edel­lä­kä­vi­jöis­tä kaut­ta his­to­rian.

- Hake­muk­sen jät­tä­mi­nen oli Eero Mäki­sen peril­lis­ten ja kai­vos­museon yhteis­työ, ker­too Outo­kum­mun kai­vos­museon ama­nuens­si Klas Swanl­jung.

Eero Mäki­nen oli moder­nin kai­vos­toi­min­nan edel­lä­kä­vi­jä Suo­mes­sa. Hänel­lä oli kes­kei­nen roo­li mm. ener­gia­te­hok­kaan liek­ki­su­la­tuk­sen kehit­tä­mi­ses­sä, joka on mene­tel­mä rik­ki­pi­tois­ten kupa­ri­mal­mien sula­tuk­seen.

Mäki­nen uskoi kai­vos­toi­min­nan ja tek­no­lo­gian mer­ki­tyk­seen Suo­men glo­baa­lil­le menes­tyk­sel­le. Outo­kum­pu Oyj tun­ne­taan kan­sain­vä­li­ses­ti ja yhtiö työl­lis­tää tuhan­sia hen­ki­löi­tä lähes kol­mes­sa­kym­me­nes­sä maas­sa.

Eero Mäki­nen oli myös vah­va kai­vos­kou­lu­tuk­sen puo­les­ta­pu­hu­ja ja hän perus­ti Outo­kum­mun kai­vo­sam­mat­ti­kou­lun vuon­na 1953. Outo­kum­mus­sa kou­lu­te­taan edel­leen kai­vos – ja lou­hin­ta-alan ammat­ti­lai­sia. Eero Mäki­nen oli myös perus­ta­mas­sa vuon­na 1943 Vuo­ri­mie­syh­dis­tys­tä, joka edel­leen edis­tää amma­til­lis­ta huip­puo­saa­mis­ta ja jakaa vii­mei­sin­tä toi­mia­la­tie­toa.

Lisää ajankohtaisia uutisia