Outokummun kaupunkiAjankohtaistaKaupunginvaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen 2023 sekä toiminnan kehittämisohjelman 2024-2030

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen 2023 sekä toiminnan kehittämisohjelman 2024–2030

Outo­kum­mun kau­pun­gin­val­tuus­ton kokous pidet­tiin 17.6.2024 Teol­li­suus­ky­län audi­to­rios­sa.

Kokouk­ses­sa tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta saat­toi arvioin­ti­ker­to­muk­sen kau­pun­gin­val­tuus­tol­le tie­dok­si.

Val­tuus­tos­sa hyväk­syt­tiin vuo­den 2023 tilin­pää­tös ja kau­pun­gin hal­lin­toa ja talout­ta hoi­ta­neil­le toi­mie­lin­ten jäse­nil­le ja teh­tä­vä­aluei­den joh­ta­vil­le viran­hal­ti­joil­le myön­ne­tään vas­tuu­va­paus tili­kau­del­ta 1.1.–31.12.2023. Vuo­den 2023 tilin­pää­tös on yli­jää­mäi­nen 1,4 milj. euroa. Lisä­tie­to­ja tilin­pää­tök­ses­tä voit lukea tääl­tä.

Kau­pun­gin­val­tuus­to hyväk­syi esi­te­tyt muu­tok­set vuo­den 2024 talous­ar­vioon ja suun­nit­te­lu­vuo­den 2025 inves­toin­tio­saan.

Val­tuus­to hyväk­syi toi­min­nan kehit­tä­mis­oh­jel­man 2024–2030 ja tote­si toi­min­nan kehit­tä­mis­työ­ryh­män työn lop­puun­saa­te­tuk­si. Kau­pun­gin toi­min­to­ja muo­toil­laan ja kehi­te­tään vuo­teen 2030 men­nes­sä niin, että Outo­kum­pu pysyy ympä­ris­tön ja kau­pun­gin tuot­ta­mien pal­ve­lu­jen osal­ta halut­tu­na, tur­val­li­se­na ja viih­tyi­sä­nä paik­ka­na asua.

Meil­lä ei ole tar­vet­ta läh­teä teke­mään var­si­nais­ta sääs­tö­oh­jel­maa tai pal­ve­lu­ja leik­kaa­via toi­min­to­ja, kos­ka luon­tai­sen toi­min­taym­pä­ris­tön muu­tok­sen joh­dos­ta teh­dyt toi­men­pi­teet vähen­tä­vät toi­min­ta­ku­lu­ja riit­tä­väs­ti.

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Lin­tu­mä­ki

- Meil­lä ei ole tar­vet­ta läh­teä teke­mään var­si­nais­ta sääs­tö­oh­jel­maa tai pal­ve­lu­ja leik­kaa­via toi­min­to­ja, kos­ka luon­tai­sen toi­min­taym­pä­ris­tön muu­tok­sen joh­dos­ta teh­dyt toi­men­pi­teet vähen­tä­vät toi­min­ta­ku­lu­ja riit­tä­väs­ti, sum­maa kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Lin­tu­mä­ki. 

Tar­kem­min kehit­tä­mis­oh­jel­man sisäl­lös­tä voi lukea ajan­koh­tais­ta uuti­ses­sa tääl­lä.

Val­tuus­ton kokouk­sen tal­len­ne on kat­sot­ta­vis­sa Outo­kum­mun kau­pun­gin You­Tu­be-kana­val­la 2 viik­koa.
Kana­val­le pää­set täs­tä.

Kau­pun­gin­val­tuus­ton esi­tys­lis­tat ja pöy­tä­kir­jat:
Dynas­ty tie­to­pal­ve­lu : Outo­kum­mun kau­pun­ki (pohjoiskarjala.net)

Kaupunginvaltuusto jää kesätauolle, seuraava kokous on elokuussa. Hyvää kesää!
Outokummun kaupunginvaltuuston kokous 17.6.2024.

Lisää ajankohtaisia uutisia