Päivi Lintumäki blogiteksti

Mietteitä vuoden 2024 talousarviosta - Rauhallisin mielin eteenpäin!

 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026.

Vuoden 2023 tilinpäätöksen arvioin tässä vaiheessa toteutuvan ylijäämäisenä 1,0 milj. euroa. Alkuperäisen talousarvion yli-/alijäämä oli nollan tuntumassa. Yksi selittävä tekijä paremmalle tulokselle ovat vanhat 21,50 %-yksikön veroasteeseen perustuneet tilitykset, joita ei enää kerry vuonna 2024. Myös sijoitusten osalta tilanne tällä hetkellä näyttää valoisammalta.

Vuoden 2024 talousarvio on 0,8 milj. euroa alijäämäinen.  Verotulorahoitus on yhteensä 12,1 milj. euroa, vähennystä edelliseen vuoteen nähden 0,7 milj. euroa, -5,4 %. Kunnallisveroaste on 8,9 %-yksikköä. Valtionosuudet ovat 2,9 milj. euroa, missä laskua on peräti 1,8 milj. euroa, -38,3 %. Valtionosuuksien vähenemän keskeisin selittävä tekijä on Siun soten kustannusten nousu sekä palkkaharmonisaation kustannukset, koska valtio leikkaa kuntien valtionosuuksia, mikäli aiemmin päätetyt vero- ja valtionosuusleikkaukset eivät olleet riittäviä hyvinvointialueen kustannusten rahoittamiseksi.

Vuoden 2024 talousarviossa toimintatuotot ovat yhteensä noin 13,7 milj. euroa, missä on lisäystä 0,2 milj. euroa, 1,2 %. Toimintakulut ovat 28,8 milj. euroa, kasvua ei juuri ollenkaan vuoden 2023 muutettuun talousarvioon nähden (47 000 euroa). Toimintakulut jakautuvat palvelualueittain seuraavasti: hallintopalvelut 5,3 milj. euroa, hyvinvointipalvelut 15,4 milj. euroa ja kaupunkirakennepalvelut 8,1 milj. euroa.

Vuoden 2024 bruttoinvestointien kokonaismäärä on 11,2 milj. euroa, josta suurimmat talonrakennushankkeet ovat Sote-aseman rakentamisen loppuunsaattaminen 5,0 milj. euroa, samoin pelastusaseman rakentamisen loppuunsaattaminen 0,8 milj. euroa sekä kaupungintalon peruskorjaus 3,2 milj. euroa. Sote- ja pelastusaseman rakentaminen käynnistettiin jo vuonna 2022 suunnittelulla ja vuoden 2023 talousarviossa oli ko. kohteiden rakentamiseen varattu 5,4 milj. euroa. Infran kunnostamiseen on myös varauduttu. Katualueisiin yleisesti 0,3 milj. euroa, Kalattoman sillan korjaukseen 0,4 milj. euroa, Outolamminkadun kunnostukseen 0,35 milj. euroa sekä vesi- ja viemäriverkoston korjauksiin 0,45 milj. euroa. Lisäksi käynnistetään Ylävesisäiliön uusimisen suunnittelu, johon varattu 0,03 milj. euroa (=30 000 euroa).

Outolamminkadun kunnostus käynnistyy, mikäli keksimme keinon, miten katualueella olevien pilaantuneiden maiden käsittely onnistuu niin, ettei siitä tule kaupungille ylimääräisiä kustannuksia. PIMA-maiden käsittelykustannukset Outolamminkadun osalta ovat reilut 1,5 milj. euroa. Sama tilanne on myös muilla korjattavilla katuosuuksilla, joiden korjaus on siirretty vuodelle 2025.

Kaupungintalon toiminnot siirtyvät maaliskuun lopulla evakkoon, kun talon peruskorjaus käynnistyy.

Hyvinvointialueiden käynnistymisen myötä kaupungin budjetista ja vastuista siirtyi hyvinvointialueelle reipas 68 % ja vastaava osuus tuotoista. Kaupungin konserni pienenee, kun tytäryhteisöistä Matkakumpu Oy ja Seurojentalo Oy lakkautetaan. Matkailun toiminnot siirtyivät jo vuoden 2023 loppupuolella yhtiöltä kaupungille. Seurojentalon toiminta sulautettaneen toiseen tytäryhteisöön. Mm. näiden muutosten vuoksi tarvitsemme uudistumista ja uusiutumista vuosien jopa vuosikymmenten ajan muodostuneiden toimintatapojen päivittämiseksi vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita ja vaatimuksia. Enää asioita ei tehdä samalla tavalla kuin ”vanhaan hyvään aikaan” on totuttu. Maailma muuttuu ja huomaamme, että meidän on muututtava, mikäli mielimme pysyä muutosten kelkassa. Tämä vaatii meiltä kaikilta ymmärrystä.

On myös huomattava, että kaupungin budjetin panostus on muuttunut. Aiemmin sote-palvelut haukkasi määrärahoista suurimman osan, nyt hyvinvointipalvelut kuittaa käyttötalouden kakusta leveimmän siivun. Yhtä tärkeässä roolissa on kaupunkirakennepalvelut, kun huomioidaan vuoden 2024 investoinnin määrärahat, reilu 11 milj. euroa.  

Mm. näiden mainittujen muutosten vuoksi on tarpeen tarkastella organisaatiota ja tehtäviä ja talousarviokirjaan tulikin kirjaus toiminnan kehittämisohjelman laatimisesta.

Kaupungin 2022-2025 strategian tavoitteena on ihan yksinkertaisesti ”hyvinvoivat ihmiset, elinvoimainen kaupunki”. Haluamme, että kaupunkimme ilmapiiri on aktiivinen, avoin ja ennakkoluuloton, olemme kaupunkina ainutlaatuisen omaleimainen, kaikille kotoisa sekä palvelemme aina ilolla ja suurella sydämellä. Näihin valtuuston asettamiin tavoitteisiin vastaamme talousarviossa asetetuilla vuosittaisilla toiminnallisilla tavoitteilla.

TE24 valmistelun osalta Pohjois-Karjalan kunnat ovat syksyllä 2023 esittäneet alueelle muodostettavaksi yhden työllisyysalueen, joka jakautuu neljään palvelualueeseen; Joensuu, Joensuun seutu, Keski-Karjala ja Pielisen Karjala. Malli on hyväksytty ja nyt on alkanut kiivastahtinen konkreettisen suunnittelun toteuttaminen. Valmistelutyöryhmiä on perustettu toistakymmentä – onkohan jo liikaa!

Kaavoituksen osalta FinnCobalt Oy on pyytänyt Outokummun kaupunkia käynnistämään asemakaavoitusprosessin omistamaltaan Hautalammen kaivospiirin alueella. FinnCobalt Oy suunnittelee entisen Keretin kuparikaivoksen alueella sijaitsevan Hautalammen koboltti-nikkeli-kuparimalmion ottamista tuotantoon. Alueelle tulee merkittävää rakentamista, joten alueelle tarvitaan asemakaava. Keretin alueen kaavahanke tullee kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi loppuvuodesta 2024.

Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuva tilanne on edelleen poikkeuksellinen, ja kaikkeen on syytä varautua. On hyvä muistaa 72 tunnin omavara kotona, jolla selviytyy pahimman yli esimerkiksi sähkönjakelun keskeydyttyä pidemmäksi aikaa. Energian ja polttoaineiden hinnoissa on vuoden mittaan muotoutunut hintataso, mikä on aiempaan totuttuun tasoon verrattuna merkittävästi korkeampi. Sähkön hinta voi talven aikana heilua paljonkin sääolosuhteiden mukaan. Monista koettelemuksista on kuitenkin selviydytty yhdessä ja aina toisiamme auttaen.

Tulevien vuosien haasteena meillä on löytää ratkaisut palvelujen tuottamiseksi kaupunkilaisille niin, että toiminnot ja kuntatalous ovat kestävällä ja vakaalla pohjalla. Yhteistyöllä ja yhteiseen hiileen puhaltaen niin kaupungin työntekijöiden, luottamushenkilöiden kuin kaupunkilaistenkin kanssa voimme menestyä ja toimia edelleen vahvana, itsenäisenä kuntana.

Näiden ajatusten myötä kaikkea hyvää vuodelle 2024!

 

Outokummussa 15.1.2024


Päivi Lintumäki
kaupunginjohtaja