Outokummun kaupunkiAjankohtaistaTilinpäätös 2023

Tilinpäätös 2023

Perinteistään ylpeä, modernin teollisuuden seutukaupunki

Vuo­den 2023 tilin­pää­tös on yli­jää­mäi­nen 1,4 milj. euroa. Alku­pe­räi­nen talous­ar­vio oli niu­kas­ti ali­jää­mäi­nen noin 27 000 euroa. Yli­jää­mäis­tä tulos­ta selit­tä­vät vero­tu­lo­jen arvioi­tua suu­rem­pi ker­ty­mä, mikä joh­tuu vuo­del­ta 2022 ker­ty­neis­tä kun­nal­lis­ve­ron tuo­tois­ta, joi­ta vie­lä kun­nil­le kerät­tiin suu­rem­mal­la vero­pro­sen­til­la kuin vuon­na 2022. Ulkoi­set toi­min­ta­tuo­tot ylit­tyi­vät 0,8 milj. euroa arvioi­dus­ta. Sijoi­tus­ten mark­ki­na-arvo kään­tyi nousuun ja edel­li­se­nä vuo­te­na kir­ja­tut arvon­alen­tu­mi­set pys­tyt­tiin palaut­ta­maan lähes koko­nai­suu­des­saan.

Vuo­si 2023 oli vil­kas­ta raken­ta­mi­sen aikaa ja jat­kuu vie­lä tule­vi­na vuo­si­na. Outo­kum­mus­sa käyn­nis­tyi monia mit­ta­via raken­nus­hank­kei­ta ja kat­seet on hank­kei­den myö­tä suun­nat­tu pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­seen sekä nykyi­sen infran perus­kor­jauk­seen. Inves­toin­te­ja on käyn­nis­sä noin 100 mil­joo­nal­la eurol­la ja ura­kat työl­lis­tä­vät sato­ja raken­nusa­lan toi­mi­joi­ta. Raken­ta­mi­nen on vil­kas­ta sekä yksi­tyi­sen että jul­ki­sen sek­to­rin toi­mes­ta.

Toi­min­taym­pä­ris­töm­me on mer­kit­tä­väs­ti muut­tu­nut vii­meis­ten vuo­sien aika­na. Enää emme voi tuu­dit­tau­tua sii­hen, että rau­hai­sa elo jat­kuu tääl­lä koti-Suo­mes­sa. Mah­dol­li­siin ris­kei­hin voim­me varau­tua pitä­mäl­lä tilan­ne­ku­vam­me ajan tasal­la ja talou­tem­me vaka­va­rai­se­na. Näin luom­me vah­van uskon tule­vai­suu­teen.


Verotulot ja valtionosuudet

Vero­tu­lo­ja ker­tyi 12,8 milj. euroa, mikä oli talous­ar­vion mukai­nen ker­ty­mä. Kun­nal­lis­ve­ro­tu­lo­ja ker­tyi 10,0 milj. euroa, 47,6 % vähem­män kuin edel­li­se­nä vuo­te­na. Kun­nal­lis­ve­ro­ker­ty­mä Poh­jois-Kar­ja­lan kun­nis­sa pie­nen­tyi kes­ki­mää­rin ‑52 % vuo­teen 2022 ver­rat­tu­na. Koko maan osal­ta vas­taa­va pro­sent­ti oli ‑53 %.

Yhtei­sö­ve­ro­ja ker­tyi 1,0 milj. euroa, mikä on talous­ar­vion mukai­nen.

Kiin­teis­tö­ve­roa ker­tyi 1,7 milj. euroa, 0,1 % edel­lis­vuot­ta enem­män. Tähän vai­kut­taa kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­sen tek­ni­se­nä muu­tok­se­na ns. jous­ta­va val­mis­tu­mi­nen, eli vero­jen tili­tys­ryt­mi voi vaih­del­la edel­li­seen vuo­teen näh­den.

Val­tio­no­suuk­sia ker­tyi 4,5 milj. euroa, eli 5,8 % vähem­män kuin oli bud­je­toi­tu. Edel­li­seen vuo­teen ver­rat­tu­na val­tio­no­suu­det tip­pui­vat kai­ken kaik­ki­aan ‑81,5 % Hyvin­voin­tia­luei­den toi­min­nan käyn­nis­ty­mi­sen vuok­si.

Työllisyyden kehitys

Outo­kum­mus­sa vuo­den 2023 kes­ki­mää­räi­nen työt­tö­myy­sas­te oli 16,9 % (2021 16,2 % ja 2022 15,7 %). Outo­kum­mun työt­tö­myyt­tä on lei­man­nut pit­kä­ai­kais- ja nuo­ri­so­työt­tö­myys.

Nuo­ri­so­työt­tö­myy­den tren­di on pysy­nyt tasai­se­na jo vii­mei­set 10 vuot­ta. Vuo­den 2023 lopus­sa alle 25-vuo­tiai­ta työt­tö­miä oli Outo­kum­mus­sa 47 hen­ki­löä, mikä on kak­si hen­ki­löä enem­män kuin vuot­ta aiem­min vas­taa­va­na ajan­koh­ta­na. Pit­kä­ai­kais­työt­tö­mien mää­rä kas­voi edel­li­sen vuo­den lop­puun ver­rat­tu­na vii­del­lä hen­ki­löl­lä (123/118). Pit­kä­ai­kais­työt­tö­mien osuus kai­kis­ta työt­tö­mis­tä oli 27,7 %.

TE-toi­mis­tos­sa oli vuo­den lopus­sa avoin­na Outo­kum­mus­sa sijait­se­via työ­paik­ko­ja yhteen­sä 18, edel­lis­vuo­den lopus­sa nii­tä oli avoin­na 32. Yhtä avoin­ta työ­paik­kaa koh­den oli jou­lu­kuus­sa noin 25 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa.  Työ­mark­ki­na­tuen kun­tao­suus vuon­na 2023 kas­voi hie­man edel­tä­väs­tä vuo­des­ta. Työ­mark­ki­na­tuen kun­tao­suut­ta vuon­na 2023 mak­set­tiin 654 254 euroa, mikä oli 3,7 % enem­män kuin edel­li­se­nä vuon­na.

Väkiluvun kehitys

Net­to­muut­to­voit­to Outo­kum­mus­sa oli 39 hen­ki­löä plus­sal­la, mut­ta syn­ty­vyy­den olles­sa kuol­lei­suut­ta sel­keäs­ti vähäi­sem­pää väes­tön­muu­tos jäi koko­nai­suu­te­na 51 hen­keä mii­nuk­sel­le. Muut­to­voit­toi­nen tren­di antaa kui­ten­kin toi­vei­ta sii­tä, että väki­lu­vun pie­ne­ne­mi­nen saat­tai­si olla jo ohit­ta­nut aal­lon­poh­jan­sa, ja väki­lu­ku alkai­si vakiin­tua nykyi­sel­leen, tai kään­tyä jopa tule­vai­suu­des­sa varo­vai­seen kas­vuun.

Tilinpäätösinfo: graafi väestönkehityksestä.

Keskeisimmät tunnusluvut

Tilinpäätöskaavio keskeisimmistä tunnusluvuista.
Tilinpäätöskaavio keskeisimmistä tunnusluvuista.

Lisä­tie­to­ja:
kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Jon­na Nis­si­nen, puh 044 7559 444
kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Lin­tu­mä­ki, puh. 050 382 7769

Lisää ajankohtaisia uutisia