Outokummun kaupunkiAjankohtaistaJuuso Hieta – kehittämässä paikallista elinvoimaa

Juuso Hieta — kehittämässä paikallista elinvoimaa

Pal­ve­luk­ses­sa­si-jut­tusar­jas­sa pää­set tutus­tu­maan Outo­kum­mun kau­pun­gin hen­ki­lös­töön!

Kuka olet?
Juuso Hie­ta, toi­mi­tus­joh­ta­ja

Mikä on työ­teh­tä­vä­si Outo­kum­mun kau­pun­gil­la?

Yhteis­työs­sä kau­pun­gin kans­sa kehit­tä­mäs­sä pai­kal­lis­ta elin­voi­maa. Lisäk­si vas­taan kau­pun­gin tytä­ryh­tiöi­den Outo­kum­mun seu­dun teol­li­suus­ky­län ja Kum­mun Kotien toi­min­nas­ta.

Mil­lai­nen on perus­työ­päi­vä­si ja mil­lai­sia teh­tä­viä työ­hö­si kuu­luu?
Työ­päi­vät voi­vat sisäl­löl­tään vaih­del­la suu­res­ti­kin, mut­ta kuvai­len nyt hie­man tavan­omai­sem­paa työ­päi­vää Outo­kum­mun suun­nal­la (työ­hö­ni sisäl­tyy jon­kun ver­ran myös mat­kus­ta­mis­ta). Var­sin tyy­pil­lis­tä on kokous­ta­mi­nen joi­ta­kin ker­to­ja päi­väs­sä, puhe­lui­hin vas­taa­mi­nen ja eri ura­koit­si­joi­den kon­tak­toin­ti mm. kiin­teis­tö­jen remont­tien, urak­ka­tar­jous­ten ja kor­jaus­ten osal­ta. Vuo­kra­ti­loi­hin liit­ty­viin tie­dus­te­lui­hin vas­taa­mi­nen, yhtey­den­pi­to ja tiket­tien teke­mi­nen kiin­teis­tö­huol­toon eten­kin teol­li­suus­ky­län kiin­teis­tö­jen osal­ta, säh­kö­pos­tien luke­mi­nen ja kir­joit­te­lu, osto­las­ku­jen käsit­te­ly ja hyväk­syn­tä sekä eri­lai­set kir­jal­li­set työt kuten kokous­ten, han­ke­suun­ni­tel­mien tai esi­tys­ten val­mis­te­lut. Myös kehit­tä­väl­le poh­din­nal­le ja ajat­te­lul­le pitäi­si yrit­tää jät­tää edes pie­ni het­ki päi­väs­sään, mut­ta har­voin se päi­vit­täin lopul­ta edes onnis­tuu.

Mikä on työs­sä­si paras­ta / antoi­sin­ta?

Se on hyvin vaih­te­le­vaa ja voi olla päi­vit­täin teke­mi­sis­sä hyvin monen­lais­ten ihmis­ten ja sidos­ryh­mien kans­sa. Pie­nis­sä orga­ni­saa­tiois­sa jou­tuu teke­mään vähän kaik­kea tai­vaan ja maan välil­tä, että hom­mat ete­ne­vät ja asiak­kaat pysy­vät jota­kuin­kin tyy­ty­väi­si­nä.

Mikä on työs­sä­si haas­ta­vaa?
Talou­den reu­naeh­to­jen pakot­ta­vuus eten­kin vii­mei­si­nä hyvin tur­bu­lent­tei­na vuo­si­na. Raha kun ei vali­tet­ta­vas­ti kas­va puis­sa ja mm. vii­me vuo­sien koro­nat, sodat ja epä­var­muus näky­vät vah­vas­ti kas­va­vi­na kus­tan­nuk­si­na ja kor­koi­na niin mei­dän yri­tys­ten kuin myös kun­tien ja jul­ki­sen sek­to­rin toi­min­nas­sa.

Mitä moni ei tie­dä työs­tä­si?
Tie­to­jär­jes­tel­mien ja sala­sa­no­jen luku­mää­rä on nykyi­sin pöker­ryt­tä­vän suu­ri. Las­kes­ke­lin joku aika sit­ten, että minul­la on töi­de­ni kaut­ta yli 40 tieto‑, yllä­pi­to- ja hal­lin­ta­jär­jes­tel­mään tun­nuk­set ja sala­sa­nat. Oli­si­ko noin kol­mas­osa niis­tä vähin­tään vii­koit­tain käy­tös­sä työ­teh­tä­vien kaut­ta.

Mikä on mie­les­tä­si paras­ta Outo­kum­mus­sa?
Olen aina tykän­nyt Outo­kum­mus­sa sii­tä, että se on niin sanot­tua tär­kei­ly­va­paa­ta vyö­hy­ket­tä. Ihmi­siin on help­po tutus­tua ja kom­mu­ni­koin­ti tapah­tuu hyvin mut­kat­to­mas­ti.

Mil­lai­sia ter­vei­siä haluat lähet­tää outo­kum­pu­lai­sil­le?
Outo­kum­mun lähi­tu­le­vai­suu­den näen ver­rat­tain hyvä­nä olo­suh­teet huo­mioon ottaen, vaik­ka­kin maa­il­mal­la ja Suo­mes­sa­kin ele­tään poik­keuk­sel­li­sen epä­var­mo­ja aiko­ja niin tule­vai­suu­den näky­mien kuin kan­san­ta­lou­den osal­ta. Muis­ta­kaa koh­del­la toi­sia kuten toi­voi­sit­te itseän­ne koh­del­ta­van.

Lisää ajankohtaisia uutisia