Outokummun kaupunkiAjankohtaistaHeidi Makkonen – meillä on innovatiivinen yhtenäiskoulu

Heidi Makkonen — meillä on innovatiivinen yhtenäiskoulu

Pal­ve­luk­ses­sa­si-jut­tusar­jas­sa pää­set tutus­tu­maan Outo­kum­mun kau­pun­gin hen­ki­lös­töön!


Kuka olet?
Hei­di Mak­ko­nen

Mikä on työ­teh­tä­vä­si Outo­kum­mun kau­pun­gil­la?
Työ­teh­tä­vä­ni Outo­kum­mun kau­pun­gil­la on luo­kan­opet­ta­ja.

Mil­lai­nen on perus­työ­päi­vä­si ja mil­lai­sia teh­tä­viä työ­hö­si kuu­luu?
Perus­työ­päi­vä­ni koos­tuu oman luo­kan opet­ta­mi­ses­ta ja lisäk­si ope­tan muil­le vuo­si­luo­kil­le myös musiik­kia.

Mikä on työs­sä­si paras­ta / antoi­sin­ta?
Työs­sä­ni paras­ta on iha­nat oppi­laat ja työyh­tei­sö. Myös vas­taan­ot­to Outo­kum­mus­sa on ollut uudel­le työn­te­ki­jäl­le erit­täin sydä­mel­lis­tä.

Mikä on työs­sä­si haas­ta­vaa?
Haas­ta­vin­ta työs­sä­ni on eri­lai­sis­ta taus­tois­ta tule­vat oppi­laat, joi­den kans­sa ei ole yhteis­tä kiel­tä. Haluai­sin kovas­ti, että myös he oppi­si­vat tun­neil­la­ni, vaik­ka yhteis­tä kiel­tä ei ole­kaan.

Mitä moni ei tie­dä työs­tä­si?
Moni ei tie­dä, että Outo­kum­mus­sa on inno­va­tii­vi­nen yhte­näis­kou­lu, jos­sa panos­te­taan las­ten kou­lu­hy­vin­voin­tiin etsi­mäl­lä mm. pai­kal­li­sia yri­tys­kum­me­ja, joi­den avul­la voi­daan toteut­taa oppi­lail­le mm. mak­sut­to­mia ret­kiä Outo­kum­mun ulko­puo­lel­le.

Mikä on mie­les­tä­si paras­ta Outo­kum­mus­sa?

Paras­ta Outo­kum­mus­sa on sydä­mel­li­set ihmiset,leppoisa ilma­pii­ri ja upeat lenk­kei­ly­maas­tot.

Mil­lai­sia ter­vei­siä haluat lähet­tää outo­kum­pu­lai­sil­le?
Haluai­sin lähet­tää outo­kum­pu­lai­sil­le läm­pi­miä ter­vei­siä ja kiit­tää muka­vis­ta koh­taa­mi­sis­ta lenk­ki­po­luil­la ja kau­pun­gil­la.

Lisää ajankohtaisia uutisia