Outokummun kaupunkiAjankohtaistaUusi jazzfestivaali OutoJazz Outokummussa 10.-11.5.2024
Outojazz kuvituskuva,

Uusi jazzfestivaali OutoJazz Outokummussa 10.–11.5.2024

Vanha kuparikaivos tarjoaa juurevat puitteet uudelle jazztapahtumalle

Yli sata vuot­ta sit­ten löy­det­ty kupa­ri­mal­mio syn­nyt­ti itäi­seen Kuus­jär­ven pitä­jään kai­vo­syh­tei­sön, jos­ta syn­tyi ajan saa­tos­sa Outo­kum­mun kau­pun­ki. Vaik­ka samaa nimeä kan­ta­va pörs­siyh­tiö ei enää Outo­kum­mus­ta käsin ope­roi­kaan, jät­ti se alu­eel­le mit­ta­van perin­nön. Täl­lai­sek­si voi lukea tuhan­nen teol­li­sen työ­pai­kan ja elin­voi­mai­sen pal­ve­lu­ra­ken­teen lisäk­si eten­kin 1920-luvun lopul­la raken­ne­tun Van­han Kai­vok­sen alu­een. Alu­een raken­nuk­set ovat peräi­sin myös Hel­sin­gin kaa­pe­li­teh­taan suun­ni­tel­leen Wäi­nö Gus­taf Palm­qvis­tin kynäs­tä, ja Kaa­pe­li­teh­taan tavoin pal­ve­le­vat täl­lä het­kel­lä ennen kaik­kea kult­tuu­rin ja mat­kai­lun tar­pei­ta.

Musiik­kia, teat­te­ria ja eri­lai­sia tapah­tu­mia Van­hal­la Kai­vok­sel­la on jär­jes­tet­ty jo vuo­si­kym­men­ten ajan, mut­ta tänä kevää­nä jazz vyö­ryy kai­vok­sel­le ensim­mäis­tä ker­taa koko­nai­sen tapah­tu­man muo­dos­sa.

Yksit­täi­siä jazz­kon­sert­te­ja meil­lä on tääl­lä jär­jes­tet­ty aiem­min­kin, ja hyvien koke­mus­ten innoit­ta­ma­na pää­tet­tiin nyt koo­ta tar­jol­le hie­man laa­jem­pi kat­taus, joka toi­vot­ta­vas­ti tuo kuun­te­li­joi­ta naut­ti­maan Van­han Kai­vok­sen ainut­laa­tui­ses­ta mil­jöös­tä myös hie­man kau­em­paa. Tääl­lä vie­rail­leet muusi­kot ovat olleet tilo­jen rosoi­ses­ta este­tii­kas­ta ja mehuk­kaas­ta akus­tii­kas­ta niin ins­pi­roi­tu­nei­ta, että uskon saman ainut­laa­tui­sen reso­nans­sin välit­ty­vän myös kuu­li­joi­den sisi­kun­taan. Tai en pel­käs­tään usko, vaan tähä­nas­tis­ten kon­sert­tien joh­dos­ta tie­dän.

kult­tuu­ri­tuot­ta­ja Esko Viha­va

Tämän vuo­ti­ses­sa tapah­tu­mas­sa pää­kon­sert­ti­paik­ka­na toi­mii 220-paik­kai­nen Teat­te­ri Kii­su, mut­ta teok­sia kuul­laan myös oudon kum­mun lael­la sijait­se­vas­sa Jau­hi­mos­sa sekä Teat­te­ri Kii­sun kupees­sa sijait­se­vas­sa, val­tai­sas­sa Kii­su­hal­lis­sa, jon­ka seit­se­män sekun­nin jäl­ki­kai­ku tuo kon­sert­tiin aivan oman elä­myk­sel­li­syy­ten­sä.

Ohjelmaa nuorista virtuooseista vanhoihin mestareihin

Kak­si­päi­väi­sen tapah­tu­man aloit­taa 10.5. Pro­ge­pe­jan­tai, jos­sa esiin­tyy Tapio Yli­sen luot­saa­ma, vah­vas­ti van­has­ta pro­ges­ta ammen­ta­va 5th Sea­son sekä ken­ties hie­man moder­nim­paa, todel­la vir­tuoot­tis­ta kita­rain­stru­men­taa­lia vei­vaa­va Mar­kus Veneh­sa­lo & Mavon Safia.

Lau­an­tain 11.5. avaa kak­si vapaan pää­syn kon­sert­tia: Anna-Sofia Ant­to­sen ja Tuuk­ka Ter­von Kii­su­hal­liin tar­joil­tu Tek­to­nik, sekä Jan­ne Maa­ra­lan pia­no­kon­sert­ti Teat­te­ri Kii­sus­sa. Tämän jäl­keen vuo­ros­sa on PLOP & Jun­nu, jos­sa soit­taa nuo­rem­paa pol­vea edus­ta­vien Mik­ko Inna­sen ja Vil­le Her­ra­lan lisäk­si mes­ta­ri­pu­hal­ta­ja Jun­nu Aal­to­nen sekä Outo­Jazzin kon­ser­tis­sa Joo­nas Riip­paa sijais­ta­va rum­pa­li­le­gen­da Reis­ka Lai­ne. Panu Savo­lai­sen vibra­fo­ni­soo­lo­kon­sert­ti kuul­laan akus­ti­ses­ti mäen pääl­lä Jau­hi­mos­sa, ja lau­an­tai-illan päät­tää Outo­Jazzis­ta vii­den­nen levyn­sä jul­kai­su­kier­tu­een­sa spek­taak­ke­lin­omai­ses­ti aloit­ta­va, yhdek­sän­hen­ki­nen Astro Can Cara­van maus­tet­tu­na The Astropreac­her Mark­ku Salon runon­lausun­nal­la.

Fes­ti­vaa­lin koko ohjel­ma löy­tyy osoit­tees­ta outojazz.fi

Lisää ajankohtaisia uutisia