Outokummun kaupunkiAjankohtaistaKaupunginvaltuusto myönsi Karelnet Oy:lle valokuituverkon rakentamiseen 3,5 miljoonan euron lainan

Kaupunginvaltuusto myönsi Karelnet Oy:lle valokuituverkon rakentamiseen 3,5 miljoonan euron lainan

Kau­pun­gin­val­tuus­ton kokous pidet­tiin 29.4. teol­li­suus­ky­län audi­to­rios­sa. Kokouk­set ovat väis­tö­ti­lois­sa kau­pun­gin­ta­lon ja val­tuus­to­sa­lin remon­tin ajan. Pal­jon hyvää kes­kus­te­lua herät­ti valo­kui­tu­ver­kon raken­ta­mi­nen, jos­sa asian­tun­ti­ja­na kuul­tiin Karel­net Oy:n Juha­ni Mart­ti­laa.

- Valo­kui­tua­sia on ollut todel­la pit­kä pro­ses­si. Arvos­tan kes­kus­te­lua, mikä asian ympä­ril­lä käy­tiin. On hie­noa, että val­tuu­te­tut ovat poh­ti­neet asi­aa eri kan­teil­ta. Demo­kra­ti­aan kuu­luu myös se, että asiois­ta voi olla eri miel­tä. Myös äänes­tä­mi­nen kuu­luu demo­kra­ti­aan, sanoo kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Han­na Räsä­nen.

Lähes nel­jän tun­nin mit­tais­ta kokous­ta seu­ra­si myös strii­min väli­tyk­sel­lä laa­ja kat­so­ja­kun­ta. Kokouk­ses­sa kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti myön­tää Karel­net Oy:lle valo­kui­tu­ver­kon raken­ta­mi­seen 3,5 mil­joo­nan euron lai­nan.

- Toi­von, että nyt kun valo­kui­tu toteu­tuu, niin kaik­ki val­tuu­te­tut oli­si­vat sen taka­na ja yhdes­sä yri­te­tään saa­da ver­kos­ta mah­dol­li­sim­man kan­nat­ta­va – se on mei­dän kaik­kien kun­ta­lais­ten etu. Tämä on iso askel Outo­kum­mul­le, kiteyt­tää Han­na Räsä­nen.

Lisää ajankohtaisia uutisia