Outokummun kaupunkiAjankohtaistaPaula Hulkkonen – Outokumpu pursuaa ideoita!
Paula Hulkkonen istuu portailla.

Paula Hulkkonen — Outokumpu pursuaa ideoita!

Pal­ve­luk­ses­sa­si-jut­tusar­jas­sa pää­set tutus­tu­maan Outo­kum­mun kau­pun­gin hen­ki­lös­töön!

Kuka olet?
Pau­la Hulk­ko­nen, vies­tin­tä­suun­nit­te­li­ja

Mikä on työ­teh­tä­vä­si Outo­kum­mun kau­pun­gil­la?
Teen vies­tin­tään ja mark­ki­noin­tiin liit­ty­viä teh­tä­viä eri toi­mi­joi­den kans­sa yhteis­työs­sä. Suun­nit­te­len kau­pun­ki­vies­tin­tää sekä opas­tan ja autan kai­ken­lai­sis­sa vies­tin­tä­asiois­sa. Jaan tie­toa eri kana­vis­sa, kir­joi­tan teks­te­jä ja toteu­tan monen­lai­sia pai­net­tu­ja ja säh­köi­siä mate­ri­aa­le­ja.

Mil­lai­nen on perus­työ­päi­vä­si ja mil­lai­sia teh­tä­viä työ­hö­si kuu­luu?
Yleen­sä olen aina­kin osan päi­väs­tä työ­huo­neel­la, joka sijait­see täl­lä het­kel­lä Kult­tuu­ri­ta­lo Mari­tan ylä­ker­ras­sa. Pää­asias­sa työs­ken­te­len tie­to­ko­neel­la. Jokai­nen työ­päi­vä on eri­lai­nen ja päi­vät kulu­vat super­no­peas­ti! Päi­vi­tän mm. kau­pun­gin net­ti­si­vu­ja, teen jul­kai­su­ja someen, lai­tan mate­ri­aa­le­ja Digi­väy­lään, vas­tai­len säh­kö­pos­tiin, edi­toin videoi­ta, käsit­te­len kuvia, suun­nit­te­len leh­ti-ilmoi­tuk­sia, tai­tan esit­tei­tä jne. Työ­päi­vää­ni kuu­luu myös pala­ve­re­ja ja tapaa­mi­sia esim. yhteis­työ­ta­ho­jen, yhdis­tys­ten, ver­kos­to­jen ja kau­pun­gin mui­den työn­te­ki­jöi­den kans­sa. Niis­sä suun­ni­tel­laan mm. yhtei­siä kam­pan­joi­ta ja tapah­tu­mia.

Mikä on työs­sä­si paras­ta / antoi­sin­ta?
Paras­ta on ehdot­to­mas­ti työn moni­puo­li­suus – yksi­kään päi­vä ei ole saman­lai­nen. Outo­kum­mus­sa on myös iha­nia tyyp­pe­jä ja työ­ni rik­kaus onkin se, että saan olla teke­mi­sis­sä pal­jon ihmis­ten kans­sa. Ideoi­ta pur­su­aa ja tääl­lä on posi­tii­vi­nen fii­lis toteut­taa asioi­ta yhdes­sä.

Mikä on työs­sä­si haas­ta­vaa?
Haas­ta­vaa — mut­ta myös ins­pi­roi­vaa — on tuu­mia, miten saa­daan pie­nel­lä bud­je­til­la mah­dol­li­sim­man pal­jon aikaan.

Mitä moni ei tie­dä työs­tä­si?
Somes­sa vies­ti­mi­nen vie yllät­tä­vän pal­jon aikaa. Vaik­ka lop­pu­tu­los on “vain” pie­ni het­ki some­vi­ras­sa, niin tääl­lä taus­tal­la se on voi­nut vaa­tia ison työn.

Mikä on mie­les­tä­si paras­ta Outo­kum­mus­sa?
Kaik­ki tar­vit­ta­va on lähel­lä ja meil­lä on tääl­lä erin­omai­set pal­ve­lut. Arvos­tan myös sitä, että vaik­ka asun­kin ihan kes­kus­tan tun­tu­mas­sa, niin luon­to ja met­sä on heti omal­la taka­pi­hal­la.

Mil­lai­sia ter­vei­siä haluat lähet­tää outo­kum­pu­lai­sil­le?
Yhdes­sä ja posi­tii­vi­sel­la asen­teel­la saa­daan aikaan ihan mitä vaan!

Lisää ajankohtaisia uutisia