Outokummun kaupunkiAjankohtaistaElinvoimainen kaupunki houkuttelee ihmisiä – Outokumpu tilastokärjessä väestönkehityksessä

Elinvoimainen kaupunki houkuttelee ihmisiä – Outokumpu tilastokärjessä väestönkehityksessä

Suo­mes­sa yli 5 000 asuk­kaan kun­nis­sa väes­tö kas­voi suh­teel­li­ses­ti eni­ten tam­mi-huh­ti­kuus­sa 2024 Outo­kum­mus­sa. Väes­tön­ke­hi­tys­ver­tai­lu­ja tekee alue­ke­hi­tyk­sen tut­ki­ja Timo Aro. Väes­tön­muu­tok­sen koko­nais­muu­tos vuo­den alus­ta mitat­tu­na on mer­kit­tä­vä – kau­pun­kiin saa­tiin 65 uut­ta outo­kum­pu­lais­ta.

- Olem­me erit­täin iloi­sia posi­tii­vi­ses­ta väes­tö­ke­hi­tyk­ses­tä, sil­lä olem­me teh­neet pit­kä­jän­teis­tä työ­tä kau­pun­gin elin­voi­man ja myös pito­voi­man kehit­tä­mi­ses­sä, iloit­see Outo­kum­mun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Lin­tu­mä­ki.

- Suu­rin väes­tön­ke­hi­tyk­seen vai­kut­ta­va teki­jä ovat Ukrai­nas­ta saa­pu­neet maa­han­muut­ta­jat. Vaik­ka vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen toi­min­ta on nyt kevääl­lä lak­kau­tu­nut, niin ukrai­na­lai­sia on jää­nyt asu­maan paik­ka­kun­nal­le pysy­väs­ti. Outo­kum­pu tar­jo­aa heil­le par­haat mah­dol­li­set puit­teet jat­koon, erin­omai­set pal­ve­lut ja Rive­rian kaut­ta myös amma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta ja Suo­men kie­len opin­to­ja. Kau­pun­gis­sa on myös hyvät työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suu­det niin pal­ve­lua­lal­la kuin teol­li­suu­des­sa­kin, Lin­tu­mä­ki ker­too.   

Jatkuva kehitys saa yrityksiä investoimaan

- Meil­lä Outo­kum­mus­sa esi­mer­kik­si raken­ta­mi­sen aktii­vi­suus on merk­ki kau­pun­gin kehi­tyk­ses­tä, elin­voi­mai­suu­des­ta sekä tule­vai­suu­den kas­vu­po­ten­ti­aa­lis­ta. Se tuo muka­naan työ­paik­ko­ja ja paran­taa kau­pun­gin elin­voi­maa ja ima­goa, sanoo Outo­kum­mun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Lin­tu­mä­ki.

Jat­ku­va kehi­tys hou­kut­te­lee puo­les­taan lisää inves­toin­te­ja, tuo työ­mah­dol­li­suuk­sia asuk­kail­le sekä tukee työl­li­syyt­tä ja talou­del­lis­ta hyvin­voin­tia.

Poh­jois-Kar­ja­lan Maa­kun­ta­lii­ton jul­kai­se­mia tilas­to­tie­to­ja:
Väes­tön­muu­tos­ten kuu­kausi­tie­dot — Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­liit­to

Lisää ajankohtaisia uutisia