Outokummun kaupunkiAjankohtaistaEuroparlamenttivaalien 2024 äänestys Outokummussa
Kuvitusbanneri, jossa Outokummun logo.

Europarlamenttivaalien 2024 äänestys Outokummussa

ENNAKKOÄÄNESTYS
Ylei­se­nä ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ka­na toi­mii Yhtei­sö­ta­lo Ser­vo, Kum­mun­ka­tu 26, 83500 Outo­kum­pu.

Ennak­ko­ää­nes­ty­sa­jat:
ke–pe 29.5.–31.5.2024 klo 9.00–18.00
la–su 1.6.–2.6.2024 klo 10.00–14.00
ma–ti 3.6.–4.6.2024 klo 9.00–18.00

Ennak­ko­ää­nes­tyk­sen hel­pot­ta­mi­sek­si äänes­tä­jiä pyy­de­tään otta­maan mukaan­sa hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus sekä hei­dän aikai­sem­min pos­tit­se saa­man­sa ilmoi­tus­kort­ti. Äänes­tä­jän on pyy­det­täes­sä todis­tet­ta­va hen­ki­löl­li­syy­ten­sä. Hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus voi olla hen­ki­lö­kort­ti, pas­si, ajo­kort­ti tai kuval­li­nen Kela-kort­ti. Jos hen­ki­löl­lä ei ole hen­ki­löl­li­syyt­tä osoit­ta­vaa asia­kir­jaa, hän voi saa­da polii­sil­ta äänes­tä­mis­tä var­ten mak­sut­to­man väliai­kai­sen hen­ki­lö­kor­tin.

KOTIÄÄNESTYS
Äänioi­keu­tet­tu hen­ki­lö, jon­ka kyky liik­kua tai toi­mia on sii­nä mää­rin rajoit­tu­nut, ettei hän pää­se äänes­tys- eikä ennak­ko­ää­nes­tys­paik­kaan ilman koh­tuut­to­mia vai­keuk­sia, saa äänes­tää enna­kol­ta koto­naan sii­nä kun­nas­sa, joka on mer­kit­ty äänioi­keus­re­kis­te­riin hänen koti­kun­nak­seen.

Hen­ki­lön, joka halu­aa äänes­tää enna­kol­ta koto­naan, on ilmoi­tet­ta­va sii­tä Outo­kum­mun kau­pun­gin kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nal­le. Ilmoi­tuk­sen voi myös teh­dä äänes­tä­jän puo­les­ta tämän valit­se­ma hen­ki­lö. Koti­ää­nes­tyk­sen yhtey­des­sä äänes­tä­mään on oikeu­tet­tu myös samas­sa talou­des­sa asu­va omais­hoi­ta­ja, joka on teh­nyt omais­hoi­to­so­pi­muk­sen. Jos omais­hoi­ta­ja tah­too äänes­tää koti­ää­nes­tyk­sen yhtey­des­sä, on hänen nimen­sä ja muut tie­ton­sa ilmoi­tet­ta­va koti­ää­nes­tyk­seen oikeu­te­tun ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä. Koto­na äänes­tä­väl­le ilmoi­te­taan koti­ää­nes­tyk­sen toi­mit­ta­mi­ses­ta ja äänes­tyk­sen arvioi­tu ajan­koh­ta.

Ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­kei­ta koti­ää­nes­tyk­seen on saa­ta­va­na Outo­kum­mun kau­pun­gin­ta­lol­ta kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan sih­tee­ri Pek­ka Jääs­ke­läi­sel­tä, puh. 050 464 3324, säh­kö­pos­ti [email protected], käyn­tio­soi­te Kuus­jär­ven­tie 3 B, 83500 Outo­kum­pu.

Ilmoit­tau­tu­mi­sen voi teh­dä kau­pun­gin­ta­lon aukio­loai­koi­na ma–pe klo 9.00–15.00, pait­si vii­mei­se­nä ilmoit­tau­tu­mis­päi­vä­nä ti 28.5.2024, jol­loin päi­vys­tys on klo 16.00 saak­ka.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen koti­ää­nes­tyk­seen on teh­tä­vä mää­rä­ai­kaan
men­nes­sä. Myö­häs­ty­nei­tä ilmoi­tuk­sia ei ote­ta vas­taan.

ÄÄNESTÄMINEN VAALIPÄIVÄNÄ
Vaa­li­päi­vän äänes­tys­paik­ka­na toi­mii Kum­mun kou­lu,
Kou­lu­ka­tu 6, 83500 Outo­kum­pu.

Vaa­li­päi­vä on su 9.6.2024. Vaa­li­päi­vän äänes­ty­sai­ka klo 9–20.

Äänioi­keu­tet­tu saa äänes­tää vain sii­nä äänes­tys­pai­kas­sa, joka on mer­kit­ty äänioi­keus­re­kis­te­riin hänen koh­dal­leen. Mukaan äänes­tys­pai­kal­le äänes­tä­jän kan­nat­taa ottaa pos­tis­ta saa­man­sa ilmoi­tus­kort­ti sekä hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus, kos­ka äänes­tä­jän on pyy­det­täes­sä todis­tet­ta­va hen­ki­löl­li­syy­ten­sä. Hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus voi olla hen­ki­lö­kort­ti, pas­si, ajo­kort­ti tai kuval­li­nen Kela-kort­ti. Jos hen­ki­löl­lä ei ole hen­ki­löl­li­syyt­tä osoit­ta­vaa asia­kir­jaa, hän voi saa­da polii­sil­ta äänes­tä­mis­tä var­ten mak­sut­to­man väliai­kai­sen hen­ki­lö­kor­tin.

OUTOKUMMUN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisä­tie­to­ja Vaa­lit-sivul­la

Lisää ajankohtaisia uutisia