Outokummun kaupunkiAjankohtaistaLapsivaltuustossa tokaluokkalaiset evästivät kaupunkia– uimarannalla komeilee nyt uunituoreet kuvalliset toimintaohjeet

Lapsivaltuustossa tokaluokkalaiset evästivät kaupunkia– uimarannalla komeilee nyt uunituoreet kuvalliset toimintaohjeet

Outo­kum­mun lap­si­val­tuus­to on päät­tä­vä elin, jos­sa lap­set tutus­tu­vat oikean pro­ses­sin kaut­ta pää­tök­sen­te­koon. Puheen­joh­ta­ja­na toi­mii Outo­kum­mun kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Han­na Räsä­nen.

Lap­si­val­tuus­ton kokouk­ses­sa Kum­mun kou­lun kak­kos­luok­ka­lai­set poh­ti­vat mitä iha­nia paik­ko­ja Outo­kum­mus­sa on ja mil­lai­nen on tur­val­li­nen ja viih­tyi­sä kau­pun­kiym­pä­ris­tö. Kum­mun kou­lun toka­luok­ka­lai­sis­ta koos­tu­va lap­si­val­tuus­to eväs­ti kau­pun­ki­ra­ken­ne­lau­ta­kun­taa mm. sii­tä, että Sär­ki­se­län uima­ran­nal­le pitää saa­da ohjeis­tus, ettei ran­nal­la kiroil­tai­si eikä ran­taa ros­kat­tai­si. Pää­tök­ses­tä seu­ra­si toteu­tus eli uima­ran­nal­la komei­lee nyt uuni­tuo­reet kuval­li­set toi­min­taoh­jeet!

Lapset mukaan päätöksentekoon

Outo­kum­mun stra­te­gias­sa pai­no­te­taan las­ten osal­lis­tu­mis­ta pää­tök­sen­te­koon. Lap­si­val­tuus­toa läh­det­tiin ideoi­maan kol­me vuot­ta sit­ten ja nyt toi­min­ta on vakiin­tu­nut niin, että lap­si­val­tuus­to kokoon­tuu ker­ran vuo­des­sa syys­kuus­sa. Lap­si­val­tuus­tos­sa on aina muka­na eri lap­si­ryh­mä, jot­ta mah­dol­li­sim­man moni pää­see tutus­tu­maan, mil­lais­ta pää­tök­sen­te­ko oikeas­ti on.

- Tavoit­tee­na on ava­ta, miten hom­ma pyö­rii ja että ihan taval­li­set ihmi­set asioi­ta miet­ti­vät — ei se yhteis­kun­ta­vai­kut­ta­mi­nen ole lopul­ta sen ihmeel­li­sem­pää, ker­too lap­si­par­la­ment­ti­toi­min­nan vetä­jä­nä toi­mi­va var­hais­kas­va­tuk­sen eri­tyi­so­pet­ta­ja ja itse­kin aktii­vi­nen kun­ta­päät­tä­jä Eve­lii­na Kan­niai­nen.

Lap­si­val­tuus­to toi­mii samoil­la peli­sään­nöil­lä kuin oikea kau­pun­gin­val­tuus­to; asioi­hin pereh­dy­tään ennak­koon ja kokouk­sis­sa on viral­li­set asia­lis­tat. Asioi­ta esit­te­lee kau­pun­gin vir­ka­hen­ki­löt, lap­set pyy­tä­vät kokouk­ses­sa puheen­vuo­ro­ja ja lopuk­si teh­dään pää­tök­siä. Kan­niai­nen ker­too, että lap­set ovat olleet erit­täin aktii­vi­sia kokouk­sis­sa ja puheen­vuo­ro­ja on sadel­lut!

- Isom­pa­na aja­tuk­se­na taus­tal­la on se, että lap­sis­sa on Outo­kum­mun kau­pun­gin tule­vai­suus ja aika­naan he voi­vat innos­tua pää­tök­sen­teos­ta hyvien koke­mus­ten kaut­ta. Vies­tim­me myös, että tääl­lä lap­sia kuun­nel­laan ja hei­dät ote­taan huo­mioon. Olem­me myös kaik­ki oppi­neet todel­la pal­jon mat­kan var­rel­la, miten lap­sil­le asioi­ta esi­te­tään ymmär­ret­tä­väs­ti, sanoo Eve­lii­na Kan­niai­nen.


Lapset päättävät ja kaupunki toteuttaa

Lap­si­val­tuus­to on kokoon­tu­nut nyt kol­me­na vuon­na. Aluk­si minies­ka­rit osal­lis­tui­vat uuden ter­veys­a­se­man suun­nit­te­lu­tal­koi­siin; mil­lai­sen neu­vo­laan oli­si kiva men­nä. Eska­rei­den asia­lis­tal­la puo­les­taan oli mm. kau­pun­gin viih­tyi­syy­den lisää­mi­nen, joka poi­ki las­ten omat kuk­kais­tu­tuk­set Ruplan ton­til­le.

Kak­kos­luok­ka­lais­ten lap­si­val­tuus­to kokoon­tui 4.9.2023 ja sii­nä lap­set esit­ti­vät Sär­ki­se­län uima­ran­nal­le ohjeis­tus­ta tur­val­li­suu­den ja viih­tyi­syy­den paran­ta­mi­ses­ta. Ohjees­sa koros­te­taan myös kau­nis­ta puhet­ta ja tur­val­li­suut­ta – näin toi­vo­taan kai­kil­le muka­via het­kiä yhtei­sel­lä ran­nal­la. Uima­ran­nan puku­kop­pien sei­nus­tal­la komei­lee­kin nyt uuni­tuo­reet kuval­li­set toi­min­taoh­jeet. Kuvaoh­jei­den sel­kois­ta­mi­sen on toteut­ta­nut kom­mu­ni­kaa­tio-ohjaa­ja Heli Val­jus.

Kuvaohje uimarannalla.
Kuvaoh­je uima­ran­nal­la.

Lisää ajankohtaisia uutisia