Outokummun kaupunkiAjankohtaistaMarkku Tanskanen – kaupungilla on mahtava työyhteisö!

Markku Tanskanen — kaupungilla on mahtava työyhteisö!

Pal­ve­luk­ses­sa­si-jut­tusar­jas­sa pää­set tutus­tu­maan Outo­kum­mun kau­pun­gin hen­ki­lös­töön!

Kuka olet?
Olen Mark­ku Tans­ka­nen, tut­ta­val­li­sim­min ”Wer­ne”.

Mikä on työ­teh­tä­vä­si Outo­kum­mun kau­pun­gil­la?
Täl­lä het­kel­lä työs­ken­te­len työl­li­syys­pääl­lik­kö­nä.

Mil­lai­nen on perus­työ­päi­vä­si ja mil­lai­sia teh­tä­viä työ­hö­si kuu­luu?

Perus­työ­päi­vää ei oikeas­taan edes ole, aika usein päi­vä alkaa teams pala­ve­reil­le. Toi­min esi­hen­ki­lö­nä työl­li­syys ‑ja maa­han­muut­to­pal­ve­lu­jen hen­ki­lös­töl­le, joten aika pal­jon on hen­ki­lös­tö­asio­ta. Eri­lai­sia hake­muk­sia ja mak­sa­tuk­sia palk­ka­tu­keen, kun­ta­li­sään jne. liit­tyen. Täl­lä het­kel­lä eni­ten työl­lis­tä­vät tule­va TE-pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­tä sekä kotou­tu­mis­la­kia kos­ke­vat suu­ren mit­ta­luo­kan laki­uu­dis­tuk­set, pie­nes­sä muu­tok­ses­sa ele­tään koko ajan eli lain­sää­dän­töä ja nii­den toi­meen­pa­noa tulee tut­kail­tua oikeas­taan päi­vit­täin.

Mikä on työs­sä­si paras­ta / antoi­sin­ta?
Paras­ta on aivan mah­ta­va työyh­tei­sö, niin tääl­lä ”omal­la toi­mis­tol­la”, kuin koko kau­pun­gil­la.

Mikä on työs­sä­si haas­ta­vaa?
Täl­lä het­kel­lä haas­ta­vin­ta on uudis­tus­ten tuo­ma epä­var­muus tule­vas­ta.

Mitä moni ei tie­dä työs­tä­si?
Ehkä se ei aina­kaan ulos­päin näy kuin­ka laa­jas­sa ver­kos­tos­sa toi­min. Tot­ta kai kun­nan sisäl­lä, mut­ta lisäk­si on todel­la pal­jon maa­kun­nal­lis­ta ja val­ta­kun­nal­lis­ta työ­tä, esi­mer­kik­si TE24 val­mis­te­lu­työ­ryh­mät.

Mikä on mie­les­tä­si paras­ta Outo­kum­mus­sa?
Niin hyväs­sä kuin pahas­sa kun­nan koko, on help­po toi­mia tut­tu­jen ihmis­ten kans­sa.

Mil­lai­sia ter­vei­siä haluat lähet­tää outo­kum­pu­lai­sil­le?
Outo­kum­mus­sa on kai­ken kaik­ki­aan asiat aika hyvin, yhdes­sä teke­mäl­lä ja posi­tii­vi­sel­la mei­nin­gil­lä pääs­tään vie­lä parem­paan!

Lisää ajankohtaisia uutisia