Outokummun kaupunkiAjankohtaistaVanhan Kaivoksen Suodinosasto muuttuu nykytaiteen keitaaksi – lukuisat kesänäyttelyt rikastuttavat kaivosmiljöön!

Vanhan Kaivoksen Suodinosasto muuttuu nykytaiteen keitaaksi – lukuisat kesänäyttelyt rikastuttavat kaivosmiljöön!

Outo­kum­mun Van­han Kai­vok­sen kesä­näyt­te­lyt avau­tu­vat eri­puo­lil­la kai­vos­ta; niin sen rin­teil­lä kuin maan alla­kin.

Maan Uume­nis­ta on Kuo­pion Kuva­tai­tei­li­jat ry Ars Libe­ran vuo­si­näyt­te­ly 2024. Se sukel­taa maan uume­niin ja koko­aa näyt­te­lyyn yhtei­seen tee­maan poh­jau­tu­via teok­sia lähes kol­mel­ta­kym­me­nel­tä jäsen­tai­tei­li­jal­ta. Maan uume­nis­ta nousee his­to­ri­aa, juu­ria, elä­viä muo­to­ja ja inhi­mil­li­siä tun­tei­ta. Outo­kum­mun Van­han Kai­vok­sen Suo­din­osas­to muut­tuu kesän ajak­si nyky­tai­teen kei­taak­si.

Outo­kum­mun Tai­deyh­dis­tys ry:n Kar­ja­la mie­les­säin ‑tai­de­näyt­te­lyn teok­set puo­les­taan kuvaa­vat teki­jöi­den­sä mie­li­ku­via tai muis­to­ja Kar­ja­las­ta ja kar­ja­lai­ses­ta kult­tuu­ris­ta. Teos­ten aihea­luei­na ovat ihmi­set, eläi­met, luon­to, uskon­to, käsi­työ sekä raken­net­tu ympä­ris­tö.

Van­han Kai­vok­sen kesä tar­jo­aa myös satu­mai­sen Sala­man­te­ri-kera­miik­ka­näyt­te­lyn lap­sil­le.

Kesänäyttelyt:

Maan Uume­nis­ta
Kuo­pion kuva­tai­tei­li­jat ry
Esil­lä: 8.6.–30.7.2024
Kuo­pion Kuva­tai­tei­li­jat ry, Ars Libe­ran vuo­si­näyt­te­ly
27:n eri tai­tei­li­jan töi­tä esil­lä rou­heas­sa tilas­sa.

Kar­ja­la Mie­les­säin
Outo­kum­mun Tai­deyh­dis­tys ry
Esil­lä 3.6.–30.8.2024
Kar­ja­la mie­les­säin ‑tai­de­näyt­te­lyn teok­set kuvaa­vat teki­jöi­den­sä mie­li­ku­via tai muis­to­ja Kar­ja­las­ta ja kar­ja­lai­ses­ta kult­tuu­ris­ta.

Minun Kesä­ni
Saras­tusArt tai­de­ryh­mä
Esil­lä: 1.6.–31.7.2024

”Tuluk­kee kyl­lään”
Anne Mati­lai­nen ja Jaa­na Paja­ri­nen
Esil­lä: 24.6.–31.7.2024
“Tuluk­kee kyl­lään” ja mui­ta runo­ja ynnä rom­pet­ta ja rois­ket­ta.

Yhtiön maa­ti­la kai­vos­toi­min­nan tuke­na
Esil­lä: 26.6.2024 alkaen
Jot­ta voi teh­dä työ­tä, tar­vit­see ruo­kaa. Näyt­te­ly esit­te­lee Outo­kum­pu-yhtiön omis­ta­maa maa­ti­laa. Näyt­te­lys­sä pää­hen­ki­löi­nä ovat hevo­set, leh­mät ja ihmi­set, jot­ka hel­pot­ti­vat ja ravit­si­vat yhtiö­läis­ten elä­mää.

Kivet arkie­lä­mäs­sä
Outo­kum­mun Kivi­ker­ho
Esil­lä: 1.7.–31.7.2024
Mikä­li ihmi­nen ei oli­si his­to­rian kulues­sa oppi­nut käyt­tä­mään kivien sisäl­tä­miä alkuai­nei­ta hyväk­seen, oli­si nykyi­nen maa­il­ma lie­väs­ti sanot­tu­na toi­sen­lai­nen – eläi­sim­me edel­leen esi­his­to­rial­lis­ta aikaa. Kivis­tä saa­ta­vat mate­ri­aa­lit ovat mah­dol­lis­ta­neet nyky­ai­kai­sen maa­il­man.

Sala­man­te­ri — satu­mai­nen kera­miik­ka­näyt­te­ly lap­sil­le ja aikui­sil­le
Mer­ja Rii­ho­la ja Sei­ja Tol­va­nen
Esil­lä: 1.–14.7.2024
Sukel­la eläin­ten kieh­to­vaan ja sala­pe­räi­seen maa­il­maan. Näyt­te­ly raken­tuu ison kelon ympä­ril­le, jota huuh­ka­ja var­tioi.    

Lisää ajankohtaisia uutisia