Outokummun kaupunkiAjankohtaistaOutokummulle myönnettiin merkittävä koordinaatiorahoitus elinvoiman ja teollisuuden toimintaympäristön kehittämiseen

Outokummulle myönnettiin merkittävä koordinaatiorahoitus elinvoiman ja teollisuuden toimintaympäristön kehittämiseen

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö myön­si 31.5.2024 pää­tök­sel­lään 125 000 euron Aluei­den kes­tä­vän kas­vun ja elin­voi­man tuke­mi­nen ‑mää­rä­ra­han Outo­kum­mun elin­voi­man vah­vis­ta­mi­sek­si. Tavoit­tee­na on luo­da elin­voi­maa ja uusia kas­vu­mah­dol­li­suuk­sia Outo­kum­puun.

Pai­kal­lis­ten äkil­lis­ten raken­ne­muu­tos­ten (PÄRM) koor­di­naa­tio­ra­hoi­tus myön­net­tiin Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kuk­sen hake­muk­ses­ta ja se osoi­te­taan Outo­kum­mun alu­eel­le Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­lii­ton kaut­ta.

Teol­lis­ten työ­paik­ko­jen suh­teel­li­sen suu­ri osuus tekee Outo­kum­mus­ta yhden Suo­men teol­lis­tu­neim­mis­ta kun­nis­ta. Venä­jän hyök­käys­so­dan myö­tä muut­tu­nut geo­po­liit­ti­nen tilan­ne sekä talou­den suh­dan­ne ovat vai­kut­ta­neet alu­eel­la ali­han­kin­ta- ja vien­ti­teol­li­suu­teen, jon­ka seu­rauk­se­na alu­een teol­li­suus­yri­tyk­sis­tä arvioi­daan vähen­ty­neen lyhyes­sä ajas­sa yli 100 työ­paik­kaa. Eri­tyi­ses­ti haas­tei­ta on ollut metal­li­teol­li­suus­yri­tyk­sis­sä.

- Outo­kum­mun elin­kei­noe­lä­män pain­opis­te on metal­li­teol­li­suu­des­sa. Nopeas­ti hei­ken­ty­nyt työl­li­syys­ti­lan­ne on herät­tä­nyt huo­len niin kau­pun­gis­sa, pai­kal­li­sis­sa elin­kei­no­toi­mi­jois­sa kuin P‑K:n TE-toi­mis­tos­sa ja ELY-kes­kuk­ses­sa. Aika­tau­lu hake­muk­sen jät­tä­mi­sel­le oli tiuk­ka, mut­ta sekä ELY-kes­kuk­sen yri­tys­asian­tun­ti­ja Päi­vi Vaa­ra­la että Outo­kum­mun Teol­li­suus­ky­lä Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Juuso Hie­ta lait­toi­vat hihat hei­lu­maan ja hake­mus saa­tiin mää­rä­ajas­sa työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­öön, sanoo Outo­kum­mun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Lin­tu­mä­ki.

Myön­net­ty rahoi­tus tukee työ­voi­man osaa­mi­sen vah­vis­ta­mis­ta ja uudel­leen työl­lis­ty­mis­tä alu­een yri­tyk­siin. Tavoit­tee­na on saa­da lomau­tet­tu­na tai irti­sa­not­tu­na ole­vat työn­te­ki­jät mah­dol­li­sim­man nopeas­ti takai­sin työ­hön alu­een mui­hin teol­li­siin toi­mi­paik­koi­hin. Toi­men­pi­teil­lä pyri­tään vas­taa­maan alu­een mones­sa teol­li­suus­yri­tyk­sis­sä vii­me vuo­si­na koet­tui­hin rek­ry­toin­ti­haas­tei­siin. Haas­tei­ta alu­eel­la aiheut­taa myös muun muas­sa Outo­kum­mun väes­tön ikä­ra­ken­ne. Rahoi­tuk­sel­la on tar­koi­tus sel­vit­tää seu­dul­lis­ta työ­nan­ta­ja­poo­lia sekä tukea hank­kei­ta, joil­la edis­te­tään teol­li­suu­den toi­min­taym­pä­ris­tön kehit­tä­mis­tä.

Pai­kal­li­sen äkil­li­sen raken­ne­muu­tok­sen (PÄRM) tilan­teel­la tar­koi­te­taan äkil­lis­tä ja enna­koi­ma­ton­ta tilan­net­ta, joka aiheut­taa pai­kal­li­sen krii­sin elin­kei­noe­lä­män, työl­li­syy­den ja työ­mark­ki­noi­den kan­nal­ta. PÄR­Min tavoit­tee­na on vah­vis­taa alu­eel­lis­ta koor­di­naa­tio­ta raken­ne­muu­tos­ti­lan­teis­sa, tukea raken­ne­muu­tos­ti­lan­tees­sa alu­een elin­kei­no­toi­min­nan uudis­tu­mis­ta kes­tä­väl­lä taval­la sekä tukea alu­een työ­voi­man osaa­mi­sen vah­vis­ta­mis­ta ja uudel­leen työl­lis­ty­mis­tä.

Lisää ajankohtaisia uutisia