Outokummun kaupunkiAjankohtaistaOutokummun kaupungin talouden ja toiminnan kehittämisohjelmassa mm. uudistetaan lasten kasvuympäristöä perustamalla Kummun päiväkoti

Outokummun kaupungin talouden ja toiminnan kehittämisohjelmassa mm. uudistetaan lasten kasvuympäristöä perustamalla Kummun päiväkoti

Outo­kum­mun kau­pun­gin toi­min­nan ja talou­den kehit­tä­mis­oh­jel­ma 2024–2030 on val­mis­tu­nut. Sii­nä kat­so­taan rea­lis­ti­ses­ti pie­nen kau­pun­gin näky­miä vuo­teen 2030 saak­ka. Toi­min­taa muo­toil­laan ja kehi­te­tään niin, että Outo­kum­pu pysyy ympä­ris­tön ja kau­pun­gin tuot­ta­mien pal­ve­lu­jen osal­ta halut­tu­na, tur­val­li­se­na ja viih­tyi­sä­nä paik­ka­na asua.

Muutoksia palvelutuotannon volyymiin

Kehit­tä­mis­oh­jel­man vai­ku­tuk­set koh­dis­tu­vat var­hais­kas­va­tuk­seen, perus­o­pe­tuk­seen ja lukio­kou­lu­tuk­seen sekä näky­vät myös pal­ve­lu­tuo­tan­nos­sa ole­vis­sa kiin­teis­töis­sä.

- Kehit­tä­mis­oh­jel­ma on näky­mä aina vuo­teen 2030 saak­ka ja toi­men­pi­teet on arvioi­tu tämän­het­ki­sen tie­don ja ennus­teen perus­teel­la. Ohjel­mas­sa on huo­mioi­tu kau­pun­gin orga­ni­saa­tios­sa ja hen­ki­lös­tön työ­teh­tä­vis­sä tapahtuneet/tapahtuvat muu­tok­set sekä kau­pun­gin toi­min­taym­pä­ris­tön muu­tok­set niin syn­ty­vyy­des­sä kuin väes­tön mää­räs­sä. Kau­pun­ki­lai­sia ja pal­ve­lui­den käyt­tä­jiä kuul­laan ennen lopul­lis­ten pää­tös­ten teke­mis­tä ja hen­ki­lös­tön kans­sa käy­dään tar­vit­ta­vat neu­vot­te­lut nimike‑, yksik­kö- ja teh­tä­vä­muu­tok­sis­ta, ker­too Outo­kum­mun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Lin­tu­mä­ki.

Vuo­teen 2030 men­nes­sä var­hais­kas­va­tuk­ses­sa, perus­o­pe­tuk­ses­sa ja lukio­kou­lu­tuk­ses­sa ole­vien las­ten ja nuor­ten kas­va­tus- ja kou­lu­tus­pal­ve­lut voi­daan toteut­taa koko­nai­suu­des­saan Kum­mun kou­lul­la. Kum­mun kou­lul­le tul­laan perus­ta­maan uusi Kum­mun päi­vä­ko­ti ja tiloi­hin ja piha-aluei­siin teh­dään tar­vit­ta­vat muu­tok­set. Kun­tien yllä­pi­tä­mät pie­net lukiot ovat myös yleen­sä fyy­si­ses­ti perus­o­pe­tuk­sen yhtey­des­sä yhtei­sen hen­ki­lös­tön, yhden­mu­kais­ten tila­tar­pei­den ja yhtei­sen hal­lin­non vuok­si.

Hyvinvointialueen kiinteistöt uudistuvat — vanhoja kiinteistöjä vuokrataan tai myydään

Kau­pun­ki raken­taa par­hail­laan Pelas­tus­ka­dul­le uut­ta sote- ja pelas­tus­a­se­maa, joka val­mis­tuu loka­kuun lopus­sa ja hyvin­voin­tia­lu­een on tar­koi­tus ottaa se käyt­töön lop­pu­vuo­des­ta 2024. Joki­poh­jas­sa ole­van hoi­to­ko­din toi­min­ta puo­les­taan siir­tyy Kum­mun­ka­dul­le raken­teil­la ole­vaan uuteen yksi­tyi­sen omis­ta­maan asu­mi­syk­sik­köön. Uudet tilat jät­tä­vät tyh­jil­leen monia kiin­teis­tö­jä, jot­ka kau­pun­ki pyr­kii ensi­si­jai­ses­ti myy­mään tai vuo­kraa­maan, jot­ta niis­tä ei syn­ny yllä­pi­to­kus­tan­nuk­sia.


Muutoksia läpi organisaation

Toi­min­nan kehit­tä­mi­sen tavoit­tee­na on enna­koi­da ja raken­taa tule­vai­suut­ta. Raken­teel­li­sil­la uudis­tuk­sil­la luo­daan mah­dol­li­suuk­sia joh­ta­mi­sen, orga­ni­soin­nin ja käy­tän­tö­jen muu­tos­ten kaut­ta saa­vut­taa tavoit­tei­ta, joi­ta on ase­tet­tu. Kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti 25.3.2024, että luot­ta­mus­hen­ki­lö­or­ga­ni­saa­tio­ta uudis­te­taan 1.6.2025 alkaen.

Viran­hal­ti­jaor­ga­ni­saa­tion muu­tos­tar­peet perus­tu­vat pal­ve­lu­tar­pei­den muu­tok­siin. Kehit­tä­mis­ryh­män työn tulok­se­na pää­tet­tiin mm. yhdis­tää kak­si pal­ve­lua­luet­ta — hal­lin­to­pal­ve­lut ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut – yhdek­si kau­pun­ki­pal­ve­lu­jen pal­ve­lua­lu­eek­si.

Painava sijoitussalkku sekä metsäomaisuus tuo turvaa

Outo­kum­mun kau­pun­gil­la on run­saas­ti met­sä­omai­suut­ta sekä Elinvoima‑, Elämänlaatu‑, Tule­vai­suus- ja Hyvin­voin­ti­ra­has­tot, joi­den tar­koi­tus on edis­tää ja yllä­pi­tää kau­pun­ki­lais­ten hyvin­voin­tia.
- Meil­lä ei ole tar­vet­ta läh­teä teke­mään var­si­nais­ta sääs­tö­oh­jel­maa tai pal­ve­lu­ja leik­kaa­via toi­min­to­ja, kos­ka luon­tai­sen toi­min­taym­pä­ris­tön muu­tok­sen joh­dos­ta teh­dyt toi­men­pi­teet vähen­tä­vät toi­min­ta­ku­lu­ja riit­tä­väs­ti, sum­maa kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Lin­tu­mä­ki.

Lisää ajankohtaisia uutisia