Outokummun kaupunkiAjankohtaistaOutokummun kaupunki julkaisi uudet verkkosivut: ”Laaja mutta käyttäjäystävällinen kokonaisuus”
Kuvituskuva, jossa on Outokummun ilmakuva taustalla ja ikoneita päällä.

Outokummun kaupunki julkaisi uudet verkkosivut: ”Laaja mutta käyttäjäystävällinen kokonaisuus”

Outo­kum­mun kau­pun­ki jul­kai­si uudet verk­ko­si­vut 11.6.2024. Sivus­to on toteu­tet­tu yhteis­työs­sä Mei­tan kans­sa Julk­ka­ri-jär­jes­tel­mäl­lä. Julk­ka­ri on jul­kai­su­jär­jes­tel­mä­pal­ve­lu jul­ki­sel­le sek­to­ril­le ja se täyt­tää saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set.

Verk­ko­si­vu-uudis­tus on ollut Outo­kum­mus­sa suun­nit­teil­la jo pidem­män aikaa, mut­ta toteu­tuk­seen läh­det­tiin tosis­saan hel­mi­kuus­sa 2024.

- Aloi­tin työt Outo­kum­mun kau­pun­gil­la vuo­den alus­sa ja ykkösprio­ri­teet­ti oli saa­da uudet verk­ko­si­vut mah­dol­li­sim­man jou­tui­sas­ti työn alle. Verk­ko­si­vu­jen työs­tä­mi­nen muun hek­ti­sen arki­työn ohes­sa sujui tehok­kaas­ti, kos­ka minul­la oli työ­pa­ri­na verk­ko­si­vu­ja opis­kel­lut media-alan työs­sä­op­pi­ja Vla­da Dan­ko Rive­rial­ta, vies­tin­tä­suun­nit­te­li­ja Pau­la Hulk­ko­nen ker­too. Olen myös itse aiem­mas­sa työs­sä­ni toi­mi­nut ison verk­ko­si­vu-uudis­tuk­sen pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä, joten koko­nai­suus oli tuo­rees­sa muis­tis­sa.

- Sisäl­tö­si­vu­ja koko sivus­tol­le ker­tyi noin 150, joten onhan kysees­sä laa­ja koko­nai­suus. Sisäl­töä on pyrit­ty tii­vis­tä­mään ja läh­tö­koh­ta­na oli teh­dä net­ti­si­vut koko­naan uudel­la logii­kal­la käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sik­si. Teim­me sisäl­löt ja raken­teen eri koh­de­ryh­miäm­me aja­tel­len ja uskon­kin, että tie­don löy­det­tä­vyys on otta­nut ison harp­pauk­sen eteen­päin, tote­aa Pau­la Hulk­ko­nen.

- Jokai­nen meis­tä hakee tie­toa eri taval­la ja uusil­la verk­ko­si­vuil­la pyrim­me anta­maan käyt­tä­jäl­le monen­lai­sia pol­ku­ja tie­don äärel­le. Eri­tyi­ses­ti itse tyk­kään hyväs­tä haku­toi­min­nos­ta.

Verk­ko­si­vu­jen toteut­ta­ja­kump­pa­nik­si valit­tiin Mei­ta, jon­ka kans­sa yhteis­työ on ollut suju­vaa ja suk­ke­laa. WordPress-poh­jai­nen Julk­ka­ri-jär­jes­tel­mä on käy­tös­sä jo useil­la jul­ki­sen sek­to­rin toi­mi­joil­la. Alus­ta on help­po­käyt­töi­nen ja se pys­tyt­tiin rää­tä­löi­mään täy­sin Outo­kum­mun kau­pun­gin ilmee­seen, tar­pee­seen ja sisäl­töön sopi­vak­si koko­nai­suu­dek­si.

- Asia­kas­or­ga­ni­saa­tion sitou­tu­mi­nen verk­ko­si­vu-uudis­tuk­ses­sa on erit­täin tär­ke­ää. Toi­veet tuo­tiin hyvin sel­keäs­ti ja koo­tus­ti meil­le ja vaik­ka var­si­nais­ta mai­nos­toi­mis­ton ulkoa­su-uudis­tus­ta ei ollut poh­ja­na, on mää­rit­te­lyt teh­ty hyvin. Sivu­jen raken­ta­mi­nen on suju­nut jou­he­vas­ti sekä olem­me pysy­neet aika­tau­lus­sa ja bud­je­tis­sa. Myös sisäl­lön­tuo­tan­to on saa­tu teh­tyä erit­täin nopeal­la aika­tau­lul­la hyvän val­mis­te­lun ansios­ta, sum­maa Mei­tan pro­jek­ti­pääl­lik­kö Eli­sa Juho­la.

- Nyt tie­tys­ti mie­len­kiin­nol­la jääm­me odot­ta­maan käyt­tä­jien palau­tet­ta. Verk­ko­si­vut­han eivät ole kos­kaan täy­sin val­miit, vaan täs­tä läh­dem­me nii­tä kehit­tä­mään ja vie­mään eteen­päin. Palau­tet­ta meil­le voi­kin lait­taa mie­lui­ten verk­ko­si­vu­jen lomak­keel­la, sanoo Pau­la Hulk­ko­nen.

Kuvituskuva, jossa on Outokummun ilmakuva taustalla ja ikoneita päällä.

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme!

Lapsi ja aikuinen pitelevät käsissään pahvilaatikoita.

Tehdään yhdessä — anna palautetta!

Ideat, vin­kit ja palau­te on meil­le tär­ke­ää. Pal­ve­lem­me aina ilol­la – juu­ri Sinua!

Lisää ajankohtaisia uutisia