Outokummun kaupunkiKulttuuri ja vapaa-aikaLiikuntapalvelutKuntosali ja ulkokuntosali
Outokummun kuntosalin laitteita.

Kuntosali ja ulkokuntosali

Urhei­lu­ta­lon kun­to­sa­li tar­jo­aa moni­puo­li­sen ja moder­nin har­joit­te­lu­ym­pä­ris­tön, jos­ta löy­tyy laa­ja vali­koi­ma lait­tei­ta ja väli­nei­tä eri­lai­siin har­joit­te­lu­tar­pei­siin. Kun­to­sa­li on avoin­na jous­ta­vas­ti aikai­ses­ta aamus­ta myö­häi­seen iltaan, myös sun­nun­tai­sin ja juh­la­py­hi­nä. Lisäk­si kun­to­sa­lil­le on verk­ko­kaup­pa ker­ta­lip­pu­jen ja kausi­kort­tien osta­mi­seen.

Kulunvalvonta

  • HUOM! Jokai­sen salil­le tuli­jan on kir­jau­dut­ta­va ulko-oven vie­res­sä tii­li­sei­näs­sä ole­van kul­kuoi­keus­tun­nis­ti­men (STid) kaut­ta sisään.
  • Sul­jem­me kor­tin hen­ki­löl­tä, joka las­kee mui­ta kul­ki­joi­ta sisään.

Muis­tat­han, että

  • kun­to­sa­liin ainoas­taan lii­kun­taan tar­koi­te­tus­sa asus­sa
  • kun­to­sa­liin ei alle 12-vuo­tiai­ta
  • 12-vuo­ti­aat ilmai­sek­si huol­ta­jan­sa muka­na
  • asia­ton oles­ke­lu kun­to­sa­lis­sa kiel­let­ty

Ostaes­sa­si verk­ko­kau­pas­ta kulun­val­von­ta­kor­til­le kausi­kort­tia (6 kk/1 kk) tar­vit­set pin-koo­din, jon­ka saat luo­tua kor­til­le­si uimahallin/kuntosalin kas­sal­la!

Ulkokuntosali

Ulkokuntosali Matovaaran urheilualueella.

Mato­vaa­ran urhei­lua­lu­een ulko­kun­to­sa­li on aina avoin­na — ter­ve­tu­loa tree­naa­maan! Ulko­kun­to­sa­lil­la on moni­puo­li­sia lait­tei­ta.