Outokummun kaupunkiKasvatus ja koulutusaamu- JA ILTApäiväkerhot
Kaksi lasta kokoaa palikkatornia, joka meinaa kaatua.

aamu- JA ILTApäiväkerhot

Kou­lu­päi­vi­nä Kum­mun kou­lul­la jär­jes­te­tään aamu- ja ilta­päi­vä­toi­min­taa (AIP) 1.–2. ‑luok­ka­lai­sil­le ja eri­tyis­tä tukea tar­vit­se­vil­le lap­sil­le. Toi­min­taan voi­daan ottaa vuo­si­luok­kien 3–9 oppi­lai­ta myös ilman eri­tyi­sen tuen pää­tös­tä, mikä­li ker­hos­sa on tilaa.

Luku­vuon­na 2023–2024 AIP-ker­hon tila­na toi­mii kou­lun luok­ka F05, kul­ke­mi­nen kir­jas­ton puo­lei­ses­ta ulko-oves­ta. 


Hakeminen aamu- ja iltapäivätoimintaan

AIP-toi­min­taan hae­taan osoit­tees­sa 
https://outokumpu.daisynet.fi/eDaisy/

Kii­reel­li­ses­sä ker­ho­tar­pees­sa ota yhteys var­hais­kas­va­tus­toi­mis­toon. Toi­min­taa jär­jes­tet­täes­sä yhtä ohjaa­jaa koh­den on pai­kal­la pää­sään­töi­ses­ti enin­tään 13 las­ta (hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­ta § 59, 18.6.2018). Näin ollen koko­nais­ryh­mä­ko­koa ei ole mää­ri­tel­ty, vaan AIP-toi­min­taan pää­see ohjaa­ja­re­surs­sien mukaan. Toi­min­taan on jat­ku­va haku.

Ker­hoa­jat ilmoi­te­taan osoit­tees­sa: 
https://outokumpu.daisyfamily.fi/login

AIP-toi­min­taan osal­lis­tu­vien tulee huo­lel­li­ses­ti täyt­tää säh­köi­set ker­hoa­jat aina edel­li­sen vii­kon maa­nan­tai-iltaan men­nes­sä. Ker­hoai­ko­jen perus­teel­la tila­taan lap­sil­le aamu- ja väli­pa­lat sekä suun­ni­tel­laan ohjaa­jien työ­viik­ko.

AIP-ker­ho on avoin­na varat­tu­jen ker­hoai­ko­jen mukaan ma-pe klo 6.30–17.00 kou­lun luku­vuo­den ajan.
Lomat, arki­py­hät, jou­lu- ja kevät­juh­la­päi­vät ker­ho on sul­jet­tu.

Huo­maa! Ker­hon kel­lo­na­jat tulee mer­ki­tä erik­seen aamu­ker­hoa var­ten ja erik­seen ilta­päi­vä­ker­hoa var­ten. Ohjel­ma ei erit­te­le kou­lun luku­jär­jes­tyk­siä. 

AIP-toi­min­nan käy­tän­nön asiois­sa voi kään­tyä ker­ho­vas­taa­vien puo­leen ja toi­min­nan haku- ja mak­su­asiois­sa var­hais­kas­va­tus­toi­mis­toon (050 502 3207). 

Kum­mun kou­lu, luok­ka F05
044 7559 243

AIP-vastaavat

Pienryhmä AIP-vastaava

Pien­ryh­mä-AIP ker­hon puhe­lin
044 7559 276