Henkilö istuu portaissa sylissään läppäri ja vieressään kuulokkeet.

Kuntakokeilu

Jos kuu­lut työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lun asiak­kuu­teen, ilmoit­taa TE-toi­mis­to sinul­le kir­jeit­se tai Oma Asioin­ti –pal­ve­lun kaut­ta, että jat­kos­sa työl­li­syy­den­hoi­dos­ta­si vas­taa kun­ta­ko­kei­lu. Siir­ty­mi­nen tapah­tuu auto­maat­ti­ses­ti eikä vaa­di sinul­ta toi­men­pi­tei­tä. Voit odot­taa, että kun­ta­ko­kei­lun asian­tun­ti­ja ottaa sinuun yhteyt­tä.

Kokei­lun aika­na uusi työn­ha­ki­ja ilmoit­tau­tuu edel­leen nor­maa­lis­ti työn­ha­ki­jak­si TE-toi­mis­toon, joka ohjaa kun­ta­ko­kei­lun pii­riin kuu­lu­vat asiak­kaat kun­nan asiak­kaik­si. Asiak­kuus kes­tää koko kun­ta­ko­kei­lun ajan.

Voit lukea lisää työn­ha­ki­jan pal­ve­luis­ta kun­ta­ko­kei­lun aika­na TE-pal­ve­lui­den sivuil­ta.

Tärkeitä linkkejä

Avoin pal­ve­luai­ka kes­ki­viik­koi­sin klo 12–13, mui­na aikoi­na asioin­ti VAIN ajan­va­rauk­sel­la.

p. 044 755 9200 klo 9–15

työ[email protected]

Joen­suun seu­dun työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lu
050 576 5750
[email protected]

Tur­va­pos­ti: salas­sa­pi­det­tä­vien tie­to­jen tai salas­sa­pi­det­tä­viä tie­to­ja sisäl­tä­vien liit­tei­den toi­mit­ta­mi­sek­si Kun­ta­ko­kei­luun voit käyt­tää tätä link­kiä:

Lähe­tä tur­va­pos­tia Kun­ta­ko­kei­luun
(vaa­tii vah­van tun­nis­tau­tu­mi­sen)

Ohjeet tur­va­pos­tin lähet­tä­mi­seen löy­ty­vät sivul­ta: Suo­jat­tu säh­kö­pos­ti — joensuu.fi