Navigaatiovalikko

Partalanmäki

Kaavoitus

 

Kaavoitus

Kunnan tehtävänä on huolehtia alueensa maankäytön suunnittelusta ja rakentamisen ohjauksesta. Maankäytön suunnittelua ohjataan yleispiirteisesti yleiskaavalla ja tarkemmin asemakaavalla.

 

Yleiskaavoitus

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia joko koko kunnan alueelle tai osa-alueittain. Yleiskaava on ohjeena asemakaavoja ja asemakaavamuutoksia laadittaessa.

Outokummussa lähes kaikki merkittävät ranta-alueet ovat oikeusvaikutteisten yleiskaavojen piirissä. Vuonna 2010 voimaan tullut yhteensä viiden kunnan aluetta koskeva Joensuun seudun yhteinen yleiskaava 2020 ohjaa maankäytön suunnittelua myös Outokummussa keskustan-alueen ulkopuolella. Outokummun keskusta-alueen osayleiskaava hyväksyttiin vuonna 2015 ja se sai lainvoiman 2016. Keskusta-alueen asemakaavat uudistetaan sen pohjalta lähivuosina.


Joensuun seudun yleiskaava 2040 käynnistyy

Tällä yleiskaavalla korvataan voimassa oleva Joensuun seudun yleiskaava 2020. Kaava laaditaan viiden kunnan – Joensuun, Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven – alueelle. Yleiskaavassa esitetään suunnittelualueen tavoitteellinen yhdyskuntarakenne vuoteen 2040 mennessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 25.01.–04.03.2024 kaavahankkeen verkkosivulla: https://www.joensuu.fi/joensuun-seudun-yleiskaava-2040

 

Asemakaavoitus

Asemakaavalla ohjataan kaupunkialueen rakentamista ja muuta maankäytön järjestämistä. Kunnan tulee huolehtia tarpeellisten asemakaavojen laatimisesta sekä niiden ajantasalla pitämisestä.

Kaavojen käsittelyvaiheet

Aloitusvaihe

 • aloite kaavan laatimisesta / kunta tai maanomistaja
 • päätös kaavan laatimisesta / kaupunkirakennelautakunta
 • osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen (OAS)
 • ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta
 • osallisten mielipiteet ja viranomaisten lausunnot suunnitelmista

Valmisteluvaihe

 • kaavan valmistelu (perusselvitykset, tavoitteet, vaikutukset)
 • kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen / kaupunkirakennelautakunta
 • osallisten mielipiteet ja viranomaisten lausunnot luonnoksesta

Ehdotusvaihe

 • luonnoksesta saadun palautteen käsittely
 • kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen (30 pv) / kaupunkirakennelautakunta
 • osallisten muistutukset ja viranomaisten lausunnot ehdotuksesta

Hyväksyminen

 • päätös kaavan hyväksymisestä / kaupunginvaltuusto
 • muutoksenhaku (30 pv) / Itä-Suomen hallinto-oikeus
 • kuulutus kaavan voimaantulosta

 

LAADINNASSA OLEVAT KAAVAT

 

ASEMAKAAVAT
 

Turulan (11) kaupunginosan korttelin 1112 sekä liikenne-, erityis- ja virkistysalueen asemakaavan muutos

Kaupunkirakennelautakunta päätti 21.6.2023 § 57 käynnistää otsikossa mainitun asemakaavan muutoksen laatimisen. Päätös perustui Senaatti-kiinteistöt Oy:n kaavoitusaloitteeseen. Korttelin 1112 tontilla 9 on Geologian tutkimuskeskus GTK:n koetehdas ja laboratorio GTK Mintec.

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uusi ajoliittymä Kuusjärventieltä (seututie 504). Liittymä palvelee erityisesti GTK:n koetehtaan ja laboratorion ajoneuvoliikennettä sekä helpottaa näihin liittyvän raskaan liikenteen toimintaolosuhteita. Kaikki maantienalueelle sallittavat liittymät tulee merkitä asemakaavaan.

Asemakaavalla lisäksi muutetaan GTK:n tutkimus toimintaan varattu eritysalue (E-1) ja osa teollisuusrautatiealueesta (LRT) teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TT-3). Edellä mainitut alueet kaupunki myi Senaatti-kiinteistölle.

Teollisuusrakennusten korttelialueen (TT-3) käyttötarkoitusta on laajennettu niin, että kortteliin 1112 saa rakentaa myös toimisto-, koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan tiloja sekä asuntoja kiinteistönhoidon kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten. Tällä muutoksella mahdollistetaan rakennusten monipuolinen käyttö.

GTK:n tontin lisäksi asemakaavan muutokseen on otettu mukaan korttelin 1112 muutkin tontit. Nykyisin korttelissa 1112 on neljä eriaikaan vahvistettu asemakaavaa. Ottamalla mukaan kaikki ko. korttelin tontit mahdollistetaan niiden joustava kiinteistönmuodostus, laajennetaan tonttien käyttötarkoitusta ja päivitetään vanhentuneet asemakaavat.

Asemakaavaluonnos, kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 25.1.-16.2.2024 kaupungintalolla, kaupunkirakennepalvelut, II krs os. Hovilankatu 2.

sekä: 

Mahdolliset mielipiteet kaavahankeen asiakirjoista tulee toimittaa 16.2.2024 mennessä kaupunkirakennepalveluihin os. Hovilankatu 2, 83500 Outokumpu tai sähköposti, kirjaamo@outokummunkaupunki.fi

Lisätietoja: Jukka Ropponen, puh. 050 438 5680 tai sähköposti, jukka.ropponen@outokummunkaupunki.fi


  

Hautalammen kaivoksen asemakaava ja asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Outokummun keskusta-alueen lounaispuolella. Asemakaava laaditaan noin 300 ha alueelle, josta noin 277 ha on Hautalammen kaivospiirin aluetta. 

Kaivoshankkeen suunnitellut toiminnat sijoittuvat suurelta osin FinnCobalt Oy:n omistuksessa olevalle kiinteistölle 309-406-154-11. Lisäksi asemakaava koskee kiinteistöjä 309–406–3–11, 309–406–3–77 ja 309–406–876–2 sekä kiinteistöjen, 309–406–3–146, 309–406–56–65, 309–406–56–94, 309–406–175–1 ja 309–406–177–0 osia.

Asemakaavan muutos koskee Raivionmäen (4) kaupunginosassa katualuetta (Keretintie) ja Turulan (11) kaupunginosassa virkistys-, katu- sekä maa- ja metsätalousalueita. 

Kaava-alueen rajaus tarkentuu kaavaprosessin aikana.

Kaupunkirakennelautakunta teki 7.6.2023 § 46 päätöksen asemakaavan laatimisesta Hautalammen kaivosalueelle. Päätöksen perustana oli FinnCobalt Oy:n pyyntö kaupungille käynnistää asemakaavoitusprosessi yhtiön omistamalle Hautalammen kaivospiirin alueelle.

FinnCobalt Oy suunnittelee entisen Keretin kuparikaivoksen alueella sijaitsevan Hautalammen koboltti-nikkeli-kuparimalmion ottamista tuotantoon. Suunnitelman mukaan maanalaista kaivosta laajennetaan, vuosittain louhittavan malmin määrää lisätään ja toimintaan lisätään rikastamo.

Kaavakonsulttina toimii Sweco Finland vastuuhenkilöinä arkkitehdit Pasi Vierimaa ja Maritta Heinilä.

Lisätietoja: Jukka Ropponen, puh. 050 438 5680 tai sähköposti, jukka.ropponen@outokummunkaupunki.fi

Hautalammen kaivoksen YVA-asiakirjat ovat nähtävillä ympäristöhallinon verkkosivuilla

https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/hautalammen-kaivoshanke-outokumpu

Luonnosvaiheen asiakirjat

Luonnosvaiheen kaava-asiakirjat ovat nähtävillä 4.4.-6.5.2024 kaupunkirakennepalvelujen toimistossa os. Kuusjärventie 3 b sekä kaavoituksen www-sivuilla. Alla suorat linkit asiakirjoihin,

 • Asemakaavakartta 12.2.2024, linkki
 • Kaavaselostus 12.2.2024, linkki
 • Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2023, linkki
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute ja kaavoittajan vastineet 23.11.2023, linkki
 • Viranomaisneuvottelun muistio 13.12.2023, linkki

Mahdolliset mielipiteet kaava-asiakirjoista tulee toimittaa 6.5.2024 mennessä kaupunkirakennepalveluihin os. Kuusjärventie 3 b, 83500 Outokumpu tai sähköposti, kirjaamo@outokummunkaupunki.fi

Yleisötilaisuus 11.4.2024

Kaavan yleisötilaisuus pidetään torstaina 11.4.2024 klo 18.00 Outokummun teollisuuskylän auditoriossa os. Kuvernöörinkatu 1, B-porras 1. kerros, Outokumpu ja etänä internetissä.

Liity tilaisuuteen napsauttamalla tästä.

Näin käytät etäyhteyttä

Teams-palvelua voi käyttää verkkoselaimella tai lataamalla omalle koneelle Teams-sovelluksen. Suosittelemme testaamaan yhteyden ennakkoon ja tarvittaessa lataamaan Microsoft Teams -sovelluksen. Yhteyttä voi testata ennakkoon 11.4.2024 klo 17.45 alkaen. Teams-sovelluksen asennuksessa saattaa kestää hetki, joten asennukseen kannattaa varata aikaa.

Yleisiä ohjeita:

-Tarkista että kamera ja mikrofoni ovat pois päältä, kun liityt tilaisuuteen.

-Odota, että sinut hyväksytään kokoukseen.

-Voit pyytää puheenvuoroa nostamalla kätesi (sivun yläreunassa on kädenkuva) tai chatissa.  Muista avata mikrofoni puheenvuoron ajaksi, niin kuulemme sinut.

Vireilletulo vaiheen asiakirjat

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 5.10.–3.11. 2023 kaupungintalolla, kaupunkirakennepalvelut, II krs os. Hovilankatu 2. sekä internetissä, linkki

 

RANTA-ASEMAKAAVAT

 

 

OSAYLEISKAAVAT

 

 

VOIMASSA OLEVAT KAAVAT


ASEMAKAAVAT

 

 

RANTA-ASEMAKAAVAT

 

YLEISKAAVAT

 

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus ajankohtaisista kaavahankkeista julkaistaan vuosittain loppuvuodesta.

 • Kaavoituskatsaus 2022-2023, linkki

 

Kaavoitus

 

Käyntiosoite:
Kaupungintalo
Hovilankatu 2
83500 Outokumpu
kartoittaja; Työmiehenkatu 14

Sähköposti:
tekninenvirasto(at)
outokummunkaupunki.fi

 

Yhdyskuntainsinööri
Janne Korpela
Puh. 044 755 9333
janne.korpela(at)
outokummunkaupunki.fi

Maankäyttösihteeri
Mervi Kolehmainen
Puh. 050 599 3836
mervi.kolehmainen(at)
outokummunkaupunki.fi

Kartoittaja
Tapio Tanskanen
Puh. 044 755 9363
tapio.tanskanen(at)
outokummunkaupunki.fi

Kaavoittaja
Jukka Ropponen
Puh. 050 438 5680
jukka.ropponen(at)
outokummunkaupunki.fi