Navigaatiovalikko

Partalanmäki

Kaavoitus

 

Kaavoitus

Kunnan tehtävänä on huolehtia alueensa maankäytön suunnittelusta ja rakentamisen ohjauksesta. Maankäytön suunnittelua ohjataan yleispiirteisesti yleiskaavalla ja tarkemmin asemakaavalla.

Yleiskaavoitus

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia joko koko kunnan alueelle tai osa-alueittain. Yleiskaava on ohjeena asemakaavoja ja asemakaavamuutoksia laadittaessa.

Outokummussa lähes kaikki merkittävät ranta-alueet ovat oikeusvaikutteisten yleiskaavojen piirissä. Vuonna 2010 voimaan tullut yhteensä viiden kunnan aluetta koskeva Joensuun seudun yhteinen yleiskaava 2020 ohjaa maankäytön suunnittelua myös Outokummussa keskustan-alueen ulkopuolella. Outokummun keskusta-alueen osayleiskaava hyväksyttiin vuonna 2015 ja se sai lainvoiman 2016. Keskusta-alueen asemakaavat uudistetaan sen pohjalta lähivuosina.

Asemakaavoitus

Asemakaavalla ohjataan kaupunkialueen rakentamista ja muuta maankäytön järjestämistä. Kunnan tulee huolehtia tarpeellisten asemakaavojen laatimisesta sekä niiden ajantasalla pitämisestä.

Kaavojen käsittelyvaiheet

Aloitusvaihe

 • aloite kaavan laatimisesta / kunta tai maanomistaja
 • päätös kaavan laatimisesta / kaupunkirakennelautakunta
 • osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen (OAS)
 • ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta
 • osallisten mielipiteet ja viranomaisten lausunnot suunnitelmista

Valmisteluvaihe

 • kaavan valmistelu (perusselvitykset, tavoitteet, vaikutukset)
 • kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen / kaupunkirakennelautakunta
 • osallisten mielipiteet ja viranomaisten lausunnot luonnoksesta

Ehdotusvaihe

 • luonnoksesta saadun palautteen käsittely
 • kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen (30 pv) / kaupunkirakennelautakunta
 • osallisten muistutukset ja viranomaisten lausunnot ehdotuksesta

Hyväksyminen

 • päätös kaavan hyväksymisestä / kaupunginvaltuusto
 • muutoksenhaku (30 pv) / Itä-Suomen hallinto-oikeus
 • kuulutus kaavan voimaantulosta

 

LAADINNASSA OLEVAT KAAVAT

 

ASEMAKAAVAT
  

Pelastuskadun ja Kalattomantien asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos koskee Pohjoisahon (6) kaupunginosan kortteleita 609 ja 610 sekä Kalattoman (10) kaupunginosan kortteleita 150 ja 151 sekä katu-, liikenne-, erityis-, virkistys- ja maatalousalueita

Entisen Pohjoisahon koulun tontille on päätetty rakentaa soteasema ja pelastusasema. Tällä hetkellä ko. tontti rajoittuu Pohjoisahonkatuun. Tulevan toiminnan ja toimintavarmuuden kannalta on tarkoituksen mukaista rakentaa uusi katu Koivikkokadun kautta. Kadun rakentaminen edellyttää asemakaavan muutosta.

Kalattomantie rautatien itäpuolella ei ole kaikilta osin rakennettu asemakaavan mukaiselle katualueelle. Osa tiestä on mm. asemakaavan mukaisella maatalousalueella. Tämän vuoden talousarviossa on määräraha Kalattomantien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen. Kalattomantiestä on yleissuunnitelma. Radan itäpuolisen osan katualue on tarpeen muuttaa yleissuunnitelman mukaiseksi.

Korttelin 609 (Koivikko) osalta asemakaavan muutoksella korjataan edellisessä asemakaavassa tapahtunut piirustusvirhe.

Lisätietoja: Jukka Ropponen, puh. 050 438 5680 tai sähköposti, jukka.ropponen@outokummunkaupunki.fi


Kaupunginvaltuusto on 30.1.2023 § 5 hyväksynyt asemakaavan muutoksen
Hyväksytyt asiakirjat:


Asemakaavaehdotus nähtävillä 15.12.2022-17.1.2023
Kaavamuutoksen asiakirjat ovat nähtävillä myös kaupungintalon 2. kerroksessa, Hovilankatu 2, Outokumpu

 • Kaavakartta_30.11.2022, linkki
 • Kaavaselostus_30.11.2022, linkki
 • Kaavaselostuksen liite, Osallistumis ja arviointisuunnitelma 21.9.2022, linkki
 • Kaavaselostuksen liite, Kultturi ja rakennushistoriallisen selvityksen kohdekortit, linkki
 • Kalattomantien klv yleissuunnitelmakartta luonnos, linkki
 • Kaavaselostuksen liite, Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavoituksen vastineet niihin, linkki


Valmisteluvaiheen asiakirjat
 
ovat nähtävillä myös osoitteessa Hovilankatu 2, kaupungintalon 2. kerroksessa 6.-31.10.2022
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.9.2022, linkki
- Kaavakartta, linkki
- Kaavaselostus 21.9.2022, linkki
- Kulttuuri- ja rakennushistoriallisen selvityksen (Piiparinen) kohdekortit, linkki
- Kalattomantien kevyen liikenteen väylä yleissuunnitelma, linkki

 

Yleisötilaisuus 12.10.2022
Asemakaavan muutoksen yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 12.10.2022 klo 17.00 Outokummun kaupungintalon valtuustosalissa ja etänä internetissä.
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä.

 

Näin käytät etäyhteyttä
Teams-palvelua voi käyttää verkkoselaimella tai lataamalla omalle koneelle Teams-sovelluksen. Suosittelemme testaamaan yhteyden ennakkoon ja tarvittaessa lataamaan Microsoft Teams -sovelluksen. Yhteyttä voi testata ennakkoon 12.10.2022 klo 16.45 alkaen. Teams-sovelluksen asennuksessa saattaa kestää hetki, joten asennukseen kannattaa varata aikaa.

 

Yleisiä ohjeita:
-Tarkista että kamera ja mikrofoni ovat pois päältä, kun liityt tilaisuuteen.
-Odota, että sinut hyväksytään kokoukseen.
-Voit pyytää puheenvuoroa nostamalla kätesi (sivun yläreunassa on kädenkuva) tai chatissa.
Muista avata mikrofoni puheenvuoron ajaksi, niin kuulemme sinut.

 

 

RANTA-ASEMAKAAVAT

Pahalahden ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Ranta-asemakaavan kumoaminen koskee tilan 309-408-26-39 osaa. Kaavan osittainen kumoaminen on tarpeen, jotta alueelle voidaan hyväksyä osayleiskaava. Tämä kaava-alue on mukana Juojärven osayleiskaavan muutos ja Särkiselän yleiskaava -kaavahankkeessa.

Kaavamuutos on käynnistynyt Outkummun kaupungin aloitteesta.

Lisätietoja antaa kaavoittaja Jukka Ropponen, puh. 050 438 5680 tai sähköposti, jukka.ropponen@outokummunkaupunki.fi
 

Ranta-asemakaavan kumoamisehdotus nähtävillä 2.3. - 17.3.2023
- Kaavakartta 10.2.2023, linkki
- Kaavaselostus, 10.2.2023, linkki
- Kaavaselostuksen liite, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, linkki

 

Valmisteluvaiheen asiakirjat ovat nähtävänä 15.12.2022-13.1.2023
-  Ranta-asemakaavakartta 30.11.2022, linkki
-  Kaavaselostus 30.12.2022, linkki
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.12.2022, linkki

 

OSAYLEISKAAVAT

Juojärven osayleiskaavan muutos ja Särkiselän osayleiskaava

Osayleiskaava koskee Outokummun kaupungissa sijaitsevia tiloja 309-406-178-0, 309-406-23-31, 309-406-23-5, 309-406-23-45, 309-409-8-42, 309-408-27-50, 309-409-6-11, 309-403-18-59, 309-408-26-39, 309-409-8-25, 309-408-26-8, 309-408-26-1, 309-408-26-6 ja 309-408-26-7. 

Kaavamuutos on käynnistynyt Outkummun kaupungin aloitteesta. Yksityisessä omistuksessa olevien tilojen osalta aloite kaavaan liittymisestä on tullut maanomistajilta.

Juojärven osayleiskaavassa on useita venevalkama- ja uimaranta-alueita. Kaavan mukaan ne on kaupungin toteutettava. Vuosien kuluessa em. varaukset ovat käyneet tarpeettomiksi.

Outokummun konsernistrategiassa yhtenä tavoitteena on saada pientalotontteja Särkiselän Kolmikannan puoleiselle rannalle. Tällä pyritään tonttitarjonnan monipuolistamiseen.

Kaavalla tutkitaan alueen kaavoituksen ajantasaisuus ja mahdollisuudet sijoittaa omarantaisia tontteja Juojärven, Kolmikannan ja Särkiselän rannoille. Kaavaprosessin aikana selvitetään myös mahdollisia rakennuspaikkojen siirtoja Särkiselän ja Juojärven välillä.

Lisätietoja antaa kaavoittaja Jukka Ropponen, puh. 050 438 5680 tai sähköposti, jukka.ropponen@outokummunkaupunki.fi


Osayleiskaavaehdotus nähtävillä 2.2. - 6.3.2023

Kaavamuutoksen asiakirjat ovat nähtävillä myös kaupungintalolla kaupunkirakennepalvelut, os. Hovilankatu 2, Outokumpu

- Kaavakartta 18.1.2023, linkki
- Kaavaselostus 18.1.2023, linkki
- Kaavaselostuksen liite_osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2022, linkki
- Kaavaselostuksen liite_arkeologinen inventointi 2022, linkki
- Kaavaselostuksen liite_OAS lausunnot ja mielipiteet sekä vastineet niihin, linkki
- Kaavaselostuksen liite_luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet sekä vastineet niihin, linkki
- Juojärvi ja Särkiselkä osayleiskaava_kaavoituspäätös 27.10.2021, linkki

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa viimeistään 6.3.2023 kaupunkirakennepalveluihin os. Hovilankatu 2, 83500 Outokumpu tai sähköposti; kirjaamo@outokummunkaupunki.fi

 

Valmisteluvaiheen asiakirjat ovat nähtävänä 15.12.2022-13.1.2023

- Osayleiskaavakartta 30.11.2022, linkki
- Kaavaselostus 30.12.2022, linkki
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 30.12.2022, linkki
- OAS lausunnot ja mielipiteet sekä vastineet niihin, linkki
- kaavoituspäätös 27.10.2021, linkki

Lisätietoja antaa allekirjoittanut, puh. 050 438 5680 tai sähköposti, jukka.ropponen@outokummunkaupunki.fi
 

Yleisötilaisuus tiistaina 20.12.2022

Yleiskaavan yleisötilaisuus pidetään tiistaina 20.12.2022 klo 17:00 Outokummun kaupungintalon valtuustosalissa ja etänä internetissä. 
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä.

Näin käytät etäyhteyttä

Teams-palvelua voi käyttää verkkoselaimella tai lataamalla omalle koneelle Teams-sovelluksen. Suosittelemme testaamaan yhteyden ennakkoon ja tarvittaessa lataamaan Microsoft Teams -sovelluksen. Yhteyttä voi testata ennakkoon 27.4.2022 klo 16.45 alkaen. Teams-sovelluksen asennuksessa saattaa kestää hetki, joten asennukseen kannattaa varata aikaa.

Yleisiä ohjeita:

-Tarkista että kamera ja mikrofoni ovat pois päältä, kun liityt tilaisuuteen.
-Odota, että sinut hyväksytään kokoukseen.
-Voit pyytää puheenvuoroa nostamalla kätesi (sivun yläreunassa on kädenkuva) tai chatissa.  Muista avata mikrofoni puheenvuoron ajaksi, niin kuulemme sinut.

 

Vireilletulovaiheen asiakirja on nähtävillä 21.4.-13.5.2022

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.2.2022, linkki

Yleisötilaisuus 27.4.2022

Osayleiskaavan yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 27.4.2020 klo 17.00 Outokummun kaupungintalon valtuustosalissa ja etänä internetissä.
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä


Näin käytät etäyhteyttä

Teams-palvelua voi käyttää verkkoselaimella tai lataamalla omalle koneelle Teams-sovelluksen. Suosittelemme testaamaan yhteyden ennakkoon ja tarvittaessa lataamaan Microsoft Teams -sovelluksen. Yhteyttä voi testata ennakkoon 27.4.2022 klo 16.45 alkaen. Teams-sovelluksen asennuksessa saattaa kestää hetki, joten asennukseen kannattaa varata aikaa.

Yleisiä ohjeita:

-Tarkista että kamera ja mikrofoni ovat pois päältä, kun liityt tilaisuuteen.
-Odota, että sinut hyväksytään kokoukseen.
-Voit pyytää puheenvuoroa nostamalla kätesi (sivun yläreunassa on kädenkuva) tai chatissa.  Muista avata mikrofoni puheenvuoron ajaksi, niin kuulemme sinut.

 

VOIMASSA OLEVAT KAAVAT


ASEMAKAAVAT

 

 

RANTA-ASEMAKAAVAT

 

YLEISKAAVAT

 

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus ajankohtaisista kaavahankkeista julkaistaan vuosittain loppuvuodesta.

 • Kaavoituskatsaus 2022-2023, linkki

 

Kaavoitus

 

Käyntiosoite:
Kaupungintalo
Hovilankatu 2
83500 Outokumpu

Sähköposti:
tekninenvirasto(at)
outokummunkaupunki.fi

Aukioloaika:

ma ja pe klo 9:00-15:00
 

Yhdyskuntainsinööri
Janne Korpela
Puh. 044 755 9333
janne.korpela(at)
outokummunkaupunki.fi

Maankäyttösihteeri
Mervi Kolehmainen
Puh. 050 599 3836
mervi.kolehmainen(at)
outokummunkaupunki.fi

Kartoittaja
Tapio Tanskanen
Puh. 044 755 9363
tapio.tanskanen(at)
outokummunkaupunki.fi

Kaavoittaja
Jukka Ropponen
Puh. 050 438 5680
jukka.ropponen(at)
outokummunkaupunki.fi