Outokummun kaupunkiAjankohtaistaHakematta paras – ethän välitä päihteitä alaikäiselle?

Hakematta paras – ethän välitä päihteitä alaikäiselle?

Poh­jois-Kar­ja­lan, Poh­jois-Savon ja Ete­lä-Savon hyvin­voin­tia­lu­eet sekä Ehkäi­se­vä päih­de­työ EHYT ry kam­pan­joi­vat yhdes­sä kun­tien ja yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa sen puo­les­ta, ettei alko­ho­lia tai mui­ta­kaan päih­tei­tä pidä välit­tää alai­käi­sil­le. Alko­ho­lin tai niko­tii­ni­tuot­tei­den välit­tä­mi­nen alai­käi­sel­le on aina rikos.

Aihe on nyt eri­tyi­sen ajan­koh­tai­nen, kun kou­lu­jen ja oppi­lai­tos­ten päät­tä­jäi­set lähes­ty­vät. 

Kam­pan­jan sano­ma on suun­nat­tu eri­tyi­ses­ti alai­käis­ten las­ten ja nuor­ten huol­ta­jil­le sekä nuo­ren lähi­pii­riin kuu­lu­vil­le täy­si-ikäi­sil­le kave­reil­le ja sisa­ruk­sil­le. Tut­ki­mus­ten valos­sa nuo­ri saa alko­ho­lia per­he­pii­ris­tä huol­ta­jil­ta ja täy­si-ikäi­sil­tä sisa­ruk­sil­ta sekä kave­reil­taan, vaik­ka sosi­aa­li­sen median roo­li päih­tei­den han­kin­nan kana­va­na on kas­va­nut. Itä-Suo­men polii­si­lai­tos muis­tut­taa huol­ta­jia, että päih­tei­den saan­ti somes­ta on help­poa, kun nuo­rel­la on käy­tös­sään puhe­lin ja ylei­set vies­ti­pal­ve­lut, esi­mer­kik­si Snapc­hat. 

– Alko­ho­lia, niko­tii­ni­tuot­tei­ta ja huu­mei­ta saa hel­pos­ti ostoil­moi­tuk­sen perus­teel­la, mut­ta myös myyn­ti-ilmoi­tuk­set ovat arki­päi­väi­siä. Nuor­ten ei tar­vit­se itse edes teh­dä aloi­tet­ta, vaan some­vir­taan ilmes­tyy eri­lai­sia tuot­tei­den myyn­ti-ilmoi­tuk­sia ja haki­jak­si ilmoit­tau­tu­via hen­ki­löi­tä. Hou­ku­tus päih­tei­den käyt­töön on aina liit­ty­nyt päät­tä­jäi­siin sosi­aa­li­sen pai­neen vuok­si, mut­ta some on tuo­nut tähän­kin ilmi­öön oman lisä­maus­teen­sa. Huol­ta­jan tuli­si opas­taa nuor­ta somen käyt­töön sekä olla kiin­nos­tu­nut sii­tä, mitä toi­min­to­ja nuo­ri käyt­tää ja tar­vit­taes­sa raja­ta nii­tä, ohjeis­taa rikos­ko­mi­sa­rio Min­na Väis­tö Itä-Suo­men polii­si­lai­tok­sel­ta. 

Aikuisen tehtävä on toimia vastuullisesti ja kieltäytyä hakupyynnöstä

Aikui­sen kan­nat­taa jo etu­kä­teen poh­tia omaa vas­taus­taan sen varal­ta, että alai­käi­nen tulee pyy­tä­mään alko­ho­lia.

– Van­hem­mat saat­ta­vat ostaa lap­sel­leen alko­ho­lia, kos­ka ajat­te­le­vat, että voi­vat täl­lä tapaa kont­rol­loi­da nuo­ren juo­mis­ta ja olla tie­toi­sia sii­tä, mitä nuo­ri juo. Kui­ten­kin alko­ho­lin anta­mi­nen alai­käi­sel­le vies­tii nuo­rel­le, että alai­käis­ten alko­ho­lin käyt­tö oli­si sal­lit­tua. Alko­ho­lia osta­mal­la ei voi vai­kut­taa sii­hen, min­kä ver­ran nuo­ri juo. Usein van­hem­pien osta­man alko­ho­lin lisäk­si nuo­ret juo­vat myös muu­ta alko­ho­lia. Van­hem­man on hyvä näyt­tää esi­merk­kiä kiel­täy­tyes­sään, perus­tel­la kan­tan­sa ja poh­tia yhdes­sä nuo­ren kans­sa mui­ta, päih­teet­tö­miä juh­li­mis­ta­po­ja, tote­aa Eli­sa Aar­nio, Itä-Suo­men asian­tun­ti­ja EHYT ry:stä.

Lisä­tie­toa kam­pan­jas­ta ja alko­ho­lin välit­tä­mi­sen seu­rauk­sis­ta löy­tyy osoit­tees­ta: https://ehyt.fi/hakemattaparas

Hakematta paras -kampanjan kuvituskuva.

Lisää ajankohtaisia uutisia