Kuvitusbanneri, jossa oransseja mosaiikkikuvia.

Saavutettavuusseloste

Outokummun kaupungin saavutettavuusseloste

Tämä saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te kos­kee www.outokummunkaupunki.fi ‑sivus­toa. Pyrim­me var­mis­ta­maan, että digi­taa­li­set pal­ve­lum­me toi­mi­vat saa­vu­tet­ta­vuus­di­rek­tii­vin mukai­ses­ti ja teem­me jat­ku­vas­ti työ­tä saa­vu­tet­ta­vuu­den paran­ta­mi­sek­si.

Tämä saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te on jul­kais­tu 14.6.2024. Selos­te perus­tuu itsear­vioon.

Verk­ko­si­vus­to www.outokummunkaupunki.fi on jul­kais­tu kesä­kuus­sa 2024. Sivus­to ei ole vie­lä kai­kil­ta osin saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­mus­ten mukai­nen. Suu­rim­mat puut­teet ovat sivus­tol­la ole­vis­sa tie­dos­tois­sa (esim. pdf), jois­ta osa ei täy­tä saa­vu­tet­ta­vuu­den vaa­ti­muk­sia. Lisäk­si sisäl­lön raken­teen sel­key­des­sä ja teks­tien ymmär­ret­tä­vyy­des­sä voi myös olla puut­tei­ta. 

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa? 

Pyrim­me jat­ku­vas­ti paran­ta­maan sivus­ton saa­vu­tet­ta­vuut­ta. Jos löy­dät ongel­mia, joi­ta ei ole kuvat­tu täl­lä sivul­la, ilmoi­ta niis­tä meil­le ja teem­me par­haam­me puut­tei­den kor­jaa­mi­sek­si. Lain mukai­nen vas­tausai­ka on enin­tään 14 vuo­ro­kaut­ta.

Anna palautetta

Säh­kö­pos­til­la: [email protected]

Palau­te­ka­na­van löy­dät sivuil­ta:

Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to val­voo saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­mus­ten toteu­tu­mis­ta. Jos et ole tyy­ty­väi­nen pal­ve­lus­ta vas­taa­val­ta saa­maa­si vas­tauk­seen tai et saa vas­taus­ta lain­kaan kah­den vii­kon aika­na, voit teh­dä ilmoi­tuk­sen Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­toon. Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton sivul­la ker­ro­taan tar­kas­ti, miten vali­tuk­sen voi teh­dä ja miten asia käsi­tel­lään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to
Saa­vu­tet­ta­vuu­den val­von­nan yksik­kö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected]
puhe­lin­nu­me­ro vaih­de 0295 016 000