Kuvitusbanneri, jossa oransseja mosaiikkikuvia.

Tietosuojaselosteet

Tietosuoja Outokummun kaupungilla

Outo­kum­mun kau­pun­ki tur­vaa mah­dol­li­sim­man huo­lel­li­ses­ti jokai­sen oikeuk­sien toteu­tu­mi­sen hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lys­sä. Hen­ki­lö­tie­to­ja kerä­tään, käsi­tel­lään, tal­len­ne­taan ja luo­vu­te­taan eteen­päin vain sil­loin, kuin se on vält­tä­mä­tön­tä kun­tien laki­sää­teis­ten teh­tä­vien hoi­ta­mi­sek­si.

Hen­ki­lö­tie­to­ja ovat kaik­ki ne tie­dot, jot­ka voi­daan tun­nis­taa tiet­tyä hen­ki­löä kos­ke­vik­si tie­doik­si.

Hen­ki­lö­re­kis­te­ri on säh­köi­nen, pape­ri­nen tai muu­toin tal­len­net­tu hen­ki­lö­tie­to­jen kokoel­ma.

Rekis­te­röi­dyn hen­ki­lön hen­ki­lö­tie­to­ja on tal­len­net­tu Outo­kum­mun kau­pun­gin hen­ki­lö­re­kis­te­rei­hin.

Rekis­te­rin­pi­tä­jä on Outo­kum­mun kau­pun­ki, joka käsit­te­lee rekis­te­röi­ty­jen hen­ki­lö­tie­to­ja laki­sää­tei­sen toi­min­nan toteut­ta­mi­sek­si.

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­li­jä on kau­pun­gin pal­ve­luk­ses­sa ole­va hen­ki­lö tai mah­dol­li­nen ulko­puo­li­nen taho, joka käsit­te­lee hen­ki­lö­tie­to­ja Outo­kum­mun kau­pun­gin lukuun.

EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen (2016/79) mukaan rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus tar­kis­taa omat hen­ki­lö­tie­ton­sa rekis­te­rin­pi­tä­jän hen­ki­lö­re­kis­te­reis­tä. Rekis­te­röi­ty voi myös pyy­tää tie­to­jen oikai­se­mis­ta tai nii­den pois­ta­mis­ta. Jos siis haluat tar­kis­taa, oikais­ta tai pois­taa omia tai huol­let­ta­va­si hen­ki­lö­tie­to­ja Outo­kum­mun kau­pun­gin rekis­te­reis­sä, tee asias­ta pyyn­tö alla ole­vil­la lomak­keil­la. Voit myös täyt­tää ja tulos­taa lomak­keen kau­pun­gin­ta­lol­la os. Hovi­lan­ka­tu 2. Varau­du todis­ta­maan hen­ki­löl­li­syy­te­si Ajo­kort­ti­lain 386/2011 mukai­sel­la ajo­kor­til­la, Pas­si­lain 671/2006 mukai­sel­la pas­sil­la tai Hen­ki­lö­kort­ti­lain 663/2016 mukai­sel­la hen­ki­lö­kor­til­la.

Jos sinul­la ei ole mah­dol­li­suut­ta teh­dä hake­mus­ta säh­köi­ses­ti, voit tulos­taa sivun alao­sas­ta lomak­keen:

Tietosuojaselosteet

Käyntiosoite:

Hovi­lan­ka­tu 2, 83500 Outo­kum­pu
PL 47, 83501 Outo­kum­pu